Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Odprawy dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów związane z przyznawaniem odpraw nauczycielom z powodu likwidacji szkoły, przejścia na emeryturę czy orzeczenia o niezdolności do pracy nauczyciela.

Odprawa dla nauczyciela, który zgodził się na ograniczenie zatrudnienia

Pytanie: W roku szkolnym nauczyciel wyraził zgodę na zatrudnienie w wymiarze 16/18. W maju otrzymał propozycję zatrudnienia w roku szkolnym w wymiarze 9/18. Nie przyjął propozycji zatrudnienia. W jakiej wysokości będzie trzeba wypłacić odprawę?

Wynagrodzenie za stan nieczynny albo odprawa

Pytanie: Czy po stanie nieczynnym nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania przysługuje odprawa i w jakiej wysokości?

Odprawa emerytalna nauczyciela mianowanego, który zgodził się na ograniczenie etatu

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona na podstawie mianowania w ubiegłym roku wyraziła zgodę na obniżenie wymiaru czasu pracy do pół etatu. W tym roku szkolnym nie ma dla niej godzin i może przejść na emeryturę. Czy odprawę emerytalną należy liczyć z całego etatu, czy z połowy?  

Prawo do odprawy emerytalnej nauczyciela emeryta zatrudnionego w szkole

Pytanie: Czy emerytowi zatrudnionemu w szkole na czas nieokreślony należy się odprawa przy rozwiązaniu umowy o pracę?

Obowiązek wypłacenia odprawy nauczycielowi, który znalazł od razu zatrudnienie w innej szkole

Pytanie: Z powodu likwidacji jednego oddziału planowane jest zwolnienie nauczyciela pracującego w naszej szkole od 5 lat na czas nieokreślony. Wiem, że znalazł on już zatrudnienie od 1 września w innej szkole. Czy w tej sytuacji także należy się mu odprawa?

Odprawa dla dyrektora ośrodka doskonalenia nauczycieli w przypadku likwidacji placówki

Pytanie: Od 1 stycznia 2005 r. zarząd powiatu powierzył mi stanowisko dyrektora ośrodka doskonalenia nauczycieli na okres do 31 sierpnia 2009 r. Wówczas nie zawarto ze mną żadnej umowy o pracę, argumentując, że jest ona niepotrzebna i wystarczy samo powierzenie. Od 1 kwietnia 2007 r. jestem na urlopie bezpłatnym w związku z zatrudnieniem w kuratorium oświaty. Ośrodek doskonalenia nauczycieli uległ likwidacji z dniem 30 kwietnia 2009 r. Ja otrzymałam dwutygodniowe wypowiedzenie umowy (którą określono w wypowiedzeniu  jako umowę na czas określony, pomimo braku pisemnej umowy) bez żadnej odprawy. Jestem nauczycielem dyplomowanym, mam pełne kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia. Czy w takiej sytuacji należy mi się odprawa z art. 20 ust. 2 KN?

Odprawa dla doradcy metodycznego likwidowanej placówki doskonalenia nauczycieli

Pytanie: Czy wymiar etatu doradcy metodycznego likwidowanej placówki doskonalenia nauczycieli, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, wpływa na wysokość odprawy?

Wysokość odprawy emerytalnej przysługującej dyrektorowi szkoły

Pytanie: Jestem dyrektorem gimnazjum i nabyłem prawo do emerytury. Zamierzam 31 sierpnia 2009 r. rozwiązać stosunek pracy. Jaka odprawa emerytalna będzie mi przysługiwała?

Likwidacja przedszkola a prawo do odprawy pieniężnej nauczycieli

Pytanie: W związku z likwidacją przedszkola samorządowego, w którym stan zatrudnienia wynosił 3 osoby (nauczyciele + obsługa), rozwiązano z pracownikami umowy o pracę. Czy nauczycielom należało wypłacić odprawę pieniężną, o której mowa w przepisach ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników?

Podatek od odprawy

Pytanie: Czy należy naliczyć podatek od odprawy przysługującej nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel