Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Odprawy dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów związane z przyznawaniem odpraw nauczycielom z powodu likwidacji szkoły, przejścia na emeryturę czy orzeczenia o niezdolności do pracy nauczyciela.

Zwolnienie nauczyciela i przejście na emeryturę - czy przysługują dwie odprawy

Pytanie: Z nauczycielem zostanie rozwiązany stosunek pracy. Nauczyciel nabył już prawo do emerytury i chce z niej skorzystać. Czy takiej osobie należy wypłacić sześciomiesięczną odprawę z art. 20 KN oraz  odprawę emerytalną z art. 88 KN? Czy nauczyciel ten uprawniony jest tylko do jednej odprawy?

Odprawa emerytalna dla nauczyciela, który zaczął pobierać emeryturę w trakcie trwania zatrudnienia

Pytanie: Nauczyciel 15 czerwca 2010 r. ukończy 60 lat i ma już naliczoną emeryturę. Stosunek pracy nauczyciela zakończy się 31 sierpnia 2010 r. Czy nauczyciel może już od czerwca pobierać naliczoną wcześniej emeryturę, nie tracąc prawa do odprawy emerytalnej?

Odprawa dla nauczyciela, który zgodził się na ograniczenie zatrudnienia

Pytanie: W roku szkolnym nauczyciel wyraził zgodę na zatrudnienie w wymiarze 16/18. W maju otrzymał propozycję zatrudnienia w roku szkolnym w wymiarze 9/18. Nie przyjął propozycji zatrudnienia. W jakiej wysokości będzie trzeba wypłacić odprawę?

Wynagrodzenie za stan nieczynny albo odprawa

Pytanie: Czy po stanie nieczynnym nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania przysługuje odprawa i w jakiej wysokości?

Odprawa emerytalna nauczyciela mianowanego, który zgodził się na ograniczenie etatu

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona na podstawie mianowania w ubiegłym roku wyraziła zgodę na obniżenie wymiaru czasu pracy do pół etatu. W tym roku szkolnym nie ma dla niej godzin i może przejść na emeryturę. Czy odprawę emerytalną należy liczyć z całego etatu, czy z połowy?  

Prawo do odprawy emerytalnej nauczyciela emeryta zatrudnionego w szkole

Pytanie: Czy emerytowi zatrudnionemu w szkole na czas nieokreślony należy się odprawa przy rozwiązaniu umowy o pracę?

Obowiązek wypłacenia odprawy nauczycielowi, który znalazł od razu zatrudnienie w innej szkole

Pytanie: Z powodu likwidacji jednego oddziału planowane jest zwolnienie nauczyciela pracującego w naszej szkole od 5 lat na czas nieokreślony. Wiem, że znalazł on już zatrudnienie od 1 września w innej szkole. Czy w tej sytuacji także należy się mu odprawa?

Odprawa dla dyrektora ośrodka doskonalenia nauczycieli w przypadku likwidacji placówki

Pytanie: Od 1 stycznia 2005 r. zarząd powiatu powierzył mi stanowisko dyrektora ośrodka doskonalenia nauczycieli na okres do 31 sierpnia 2009 r. Wówczas nie zawarto ze mną żadnej umowy o pracę, argumentując, że jest ona niepotrzebna i wystarczy samo powierzenie. Od 1 kwietnia 2007 r. jestem na urlopie bezpłatnym w związku z zatrudnieniem w kuratorium oświaty. Ośrodek doskonalenia nauczycieli uległ likwidacji z dniem 30 kwietnia 2009 r. Ja otrzymałam dwutygodniowe wypowiedzenie umowy (którą określono w wypowiedzeniu  jako umowę na czas określony, pomimo braku pisemnej umowy) bez żadnej odprawy. Jestem nauczycielem dyplomowanym, mam pełne kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia. Czy w takiej sytuacji należy mi się odprawa z art. 20 ust. 2 KN?

Odprawa dla doradcy metodycznego likwidowanej placówki doskonalenia nauczycieli

Pytanie: Czy wymiar etatu doradcy metodycznego likwidowanej placówki doskonalenia nauczycieli, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, wpływa na wysokość odprawy?

Wysokość odprawy emerytalnej przysługującej dyrektorowi szkoły

Pytanie: Jestem dyrektorem gimnazjum i nabyłem prawo do emerytury. Zamierzam 31 sierpnia 2009 r. rozwiązać stosunek pracy. Jaka odprawa emerytalna będzie mi przysługiwała?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel