Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Odprawy dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów związane z przyznawaniem odpraw nauczycielom z powodu likwidacji szkoły, przejścia na emeryturę czy orzeczenia o niezdolności do pracy nauczyciela.

Odprawa dla dyrektora ośrodka doskonalenia nauczycieli w przypadku likwidacji placówki

Pytanie: Od 1 stycznia 2005 r. zarząd powiatu powierzył mi stanowisko dyrektora ośrodka doskonalenia nauczycieli na okres do 31 sierpnia 2009 r. Wówczas nie zawarto ze mną żadnej umowy o pracę, argumentując, że jest ona niepotrzebna i wystarczy samo powierzenie. Od 1 kwietnia 2007 r. jestem na urlopie bezpłatnym w związku z zatrudnieniem w kuratorium oświaty. Ośrodek doskonalenia nauczycieli uległ likwidacji z dniem 30 kwietnia 2009 r. Ja otrzymałam dwutygodniowe wypowiedzenie umowy (którą określono w wypowiedzeniu  jako umowę na czas określony, pomimo braku pisemnej umowy) bez żadnej odprawy. Jestem nauczycielem dyplomowanym, mam pełne kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia. Czy w takiej sytuacji należy mi się odprawa z art. 20 ust. 2 KN?

Odprawa dla doradcy metodycznego likwidowanej placówki doskonalenia nauczycieli

Pytanie: Czy wymiar etatu doradcy metodycznego likwidowanej placówki doskonalenia nauczycieli, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, wpływa na wysokość odprawy?

Wysokość odprawy emerytalnej przysługującej dyrektorowi szkoły

Pytanie: Jestem dyrektorem gimnazjum i nabyłem prawo do emerytury. Zamierzam 31 sierpnia 2009 r. rozwiązać stosunek pracy. Jaka odprawa emerytalna będzie mi przysługiwała?

Likwidacja przedszkola a prawo do odprawy pieniężnej nauczycieli

Pytanie: W związku z likwidacją przedszkola samorządowego, w którym stan zatrudnienia wynosił 3 osoby (nauczyciele + obsługa), rozwiązano z pracownikami umowy o pracę. Czy nauczycielom należało wypłacić odprawę pieniężną, o której mowa w przepisach ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników?

Podatek od odprawy

Pytanie: Czy należy naliczyć podatek od odprawy przysługującej nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela?

Archiwalny Wysokość odprawy z ustawy o zwolnieniach grupowych w przypadku kilkukrotnego zatrudnienia w danej szkole

Pytanie: W jakiej wysokości należy wypłacić odprawę w związku ze zwolnieniem z pracy z przyczyn organizacyjnych, gdy pracownik był zatrudniany w tej samej placówce kilkakrotnie?

Archiwalny Odprawa dla nauczyciela zwolnionego w trakcie urlopu bezpłatnego

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania od 2009 roku przebywał na urlopie bezpłatnym. Z dniem 31 sierpnia 2011 r. został zwolniony z przyczyn organizacyjnych. W jaki sposób należy ustalić wysokość odprawy, skoro od 2 lat nie pobierał żadnego wynagrodzenia?

Archiwalny Prawo nauczycieli do odpraw w przypadku przekazania szkoły stowarzyszeniu

Pytanie: Czy należą się odprawy dla nauczycieli w przypadku przejęcia szkoły od jednostki samorządu terytorialnego przez stowarzyszenie?

Archiwalny Dwa stosunki pracy - ile odpraw emerytalnych

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony w jednej placówce na stanowisku nauczyciela (ponad 20 lat) oraz na stanowisku niepedagogicznym (ponad 30 lat). Czy po rozwiązaniu obydwu stosunków pracy w związku z przejściem na emeryturę należy mu się jedna odprawa emerytalna czy dwie - z każdego stosunku osobno?

Archiwalny Odprawy dla nauczycieli - kiedy, komu i w jakiej wysokości przysługują

Pytanie: Nauczyciel mianowany złożył mi na piśmie prośbę o rozwiązanie stosunku pracy ze względów zdrowotnych (jest chory na raka). Jakie świadczenia lub odprawę mogę mu przyznać?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel