Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Regulamin ZFŚS w szkole

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące tworzenia, zmiany i treści regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole.

Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS także dla emerytów

Pytanie: Czy w Regulaminie ZFŚS można przewidzieć odrębne zapisy dotyczące pożyczek na cele mieszkaniowe dla emerytów?. Uzasadnieniem przemawiającym za zróżnicowaniem jest to, że część emerytów, mimo że podpisuje umowę, to po miesiącu składa oświadczenie, że nie jest ich stać na taką ratę i po miesiącu pisze wniosek albo o umorzenie albo płaci tyle na ile ich stać, mimo że podpisem swoim wyrazili zgodę na taką płatność. Ewentualnie czy można całkowicie wyłączyć emeryta z uprawnienia do pożyczki mieszkaniowej?

Dofinansowanie do wycieczki nie może być wypłacone, jeśli nauczyciel w niej nie uczestniczy

Pytanie: Dla nauczycieli zorganizowano wycieczkę z dofinansowaniem z funduszu socjalnego. Czy nauczyciele, którzy nie uczestniczyli w wycieczce, mogą domagać się wypłaty równowartości dofinansowania?

Poręczenie jako zabezpieczenie pożyczki z ZFŚS

Pytanie: W regulaminie ZFŚS jest zapis, iż pomoc na cele mieszkaniowe przyznawana w formie pożyczki wymaga poręczenia poświadczonego podpisem dwóch czynnie pracujących nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony. Czy w niniejszym regulaminie właściwym zapisem byłoby, aby pożyczka (szczególnie dla emerytów) wymagała poręczenia poświadczonego podpisem np. dwóch emerytów, czy to emerytowanych nauczycieli, czy pracowników obsługi?

ZFŚS a połączenie szkół w zespół

Pytanie: W wyniku połączenia szkoły podstawowej i gimnazjum powstał zespół szkół. Każda z tych szkół posiadała odrębny regulamin ZFŚS różniący się w sprawie funduszu mieszkaniowego. Jedna ze szkół miała wyodrębniony fundusz mieszkaniowy, druga zaś zupełnie nie posiadała takiego zapisu. Przy tworzeniu jednolitego obecnie regulaminu powstał impas. Czy można wyodrębnić z funduszu określone środki przeznaczone na cele mieszkaniowe na osobnym koncie księgowym, z zapis do regulaminu zawrzeć w postaci załącznika o pożyczkach mieszkaniowych?

Zróżnicowanie wysokości świadczeń z ZFŚS dla emerytów i pracowników z uwagi na inne zasady ich opodatkowania

Pytanie: Czy regulamin ZFŚS może przewidywać różne wysokości przyznawanych świadczeń w zależności od tego, czy osobą uprawnioną jest pracownik czy emeryt? Chodzi o równy podział pomocy finansowej. Z uwagi na odmienne zasady opodatkowania świadczeń przyznanie tej samej kwoty świadczenia brutto będzie oznaczało dla pracownika niższe świadczenie do ręki niż dla emeryta o tej samej sytuacji socjalnej.

Oświadczenie o dochodzie za poprzedni rok do celów ZFŚS, gdy część źródeł dochodu jest nieaktualna w bieżącym roku

Pytanie: Regulamin ZFŚŚ w szkole przewiduje, że wysokość dochodu uwzględniana we wniosku o świadczenia, ustalana jest na podstawie dochodów z poprzedniego roku kalendarzowego. Nauczycielka w poprzednim roku pracowała na część etatu w innej szkole, która została zlikwidowana. Czy trzeba wykazywać dochody z tamtej szkoły, skoro to źródło dochodu nie jest już aktualne?

Ograniczenie emerytom kwoty przyznawanej pożyczki z ZFŚS

Pytanie: Czy w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych można wprowadzić ograniczenie dotyczące przyznawanej kwoty pożyczki emerytowanemu  pracownikowi?

Treść regulaminu ZFŚS - z którymi związkami zawodowymi należy go skonsultować

Pytanie: W szkole działa Związek Zawodowy Pracowników Gimnazjum, do którego należą wszyscy nauczyciele oraz pozostali pracownicy. Czy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych muszą podpisać inne związki np. Solidarność, ZNP?

Odzyskanie nienależnie wypłaconego świadczenia z ZFŚS

Pytanie: Omyłkowo, wbrew regulaminowi ZFŚS w szkole, wypłacono świadczenie z ZFŚS emerytowi (nie złożył on wymaganego oświadczenia o dochodzie). Czy można żądać zwrotu nienależnie wypłaconego świadczenia z funduszu socjalnego? Emeryt odmawia zwrotu.

Umorzenie pożyczki z ZFŚS przyznanej pracownikowi-emerytowi

Pytanie: Dyrektor szkoły na prośbę byłego pracownika obecnie emeryta chciałby umorzyć pożyczkę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy ma do tego prawo? Czy opiera się tylko i wyłącznie na regulaminie ZFŚS?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel