Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dodatki dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, tj. dodatku funkcyjnego, motywacyjnego, wiejskiego oraz za warunki pracy.

Archiwalny Dodatek wiejski i mieszkaniowy w trakcie świadczenia rehabilitacyjnego

Pytanie: Czy w czasie przebywania na świadczeniu rehabilitacyjnym (6 miesięcy) nauczycielowi przysługuje prawo do dodatku wiejskiego i mieszkaniowego?

Archiwalny Dodatek dla wychowawcy klasy integracyjnej w szkole podstawowej

Pytanie: Czy wychowawca klasy I integracyjnej w szkole podstawowej powinien otrzymywać dodatek specjalny lub za trudne warunki pracy?

Archiwalny Dodatki socjalne w przypadku realizacji zajęć na terenie wiejskim

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w placówce, która ma siedzibę w mieście powyżej 5 tysięcy mieszkańców. Jednakże prowadzi zajęcia na terenie wsi. Czy przysługuje mu dodatek mieszkaniowy? Jeżeli tak, to czy dyrektorowi zespołu także przysługuje taki dodatek?

Archiwalny Dodatek za prowadzenie zajęć w klasach łączonych i szkołach specjalnych

Pytanie: Komu przysługuje dodatek za prowadzenie zajęć w klasie łączonej w szkolnictwie specjalnym z uwzględnieniem oddziałów dla dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym oraz z umiarkowanym i znacznym?

Archiwalny Oskładkowanie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego

Pytanie: Czy od dodatku wiejskiego i mieszkaniowego przysługującego nauczycielowi  wypłacanego za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim, pobierania zasiłku macierzyńskiego oraz przebywania na urlopie wychowawczym opłaca się składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne?

Archiwalny Nauczycielski dodatek mieszkaniowy dla nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu w dwóch szkołach prowadzonych przez tę samą jednostkę samorządu terytorialnego należy płacić dwa dodatki mieszkaniowe?

Archiwalny Wykaz prac wykonywanych w warunkach trudnych i uciążliwych

Pytanie: Czy nauczycielce, która prowadzi zajęcia rewalidacyjne z uczniem posiadającym orzeczenie o umiarkowanym stopniu upośledzenia w szkole masowej, przysługuje dodatek za pracę w warunkach trudnych? Nauczycielka pracuje wg programu opracowanego dla tego ucznia, posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć.

Archiwalny Okres pobierania zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym a dodatek stażowy nauczyciela

Pytanie: Czy do dodatku stażowego nauczyciela wlicza się przebywanie na zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym? W tym czasie odprowadzano składki emerytalno-rentowe w wysokości takiej, jak od najniższego wynagrodzenia.

Archiwalny Wysokość i zasady przyznawania dodatku za wychowawstwo

Pytanie: Czy nauczycielowi, który ma dwa wychowawstwa (do tego w klasach łączonych), przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny za wychowawstwo?

Archiwalny Dodatek wiejski i mieszkaniowy – komu przysługuje

Pytanie: Nauczyciel historii posiada certyfikat ECDL, licencję informatyka. Rozpoczął pracę w bibliotece szkolnej z pracownią multimedialną. Oprócz wypożyczania książek nadzoruje także korzystanie przez uczniów z komputerów. Czy w związku z tym, że szkoła znajduje się na terenie wiejskim, przysługuje mu dodatek wiejski i mieszkaniowy?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel