Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dodatki dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, tj. dodatku funkcyjnego, motywacyjnego, wiejskiego oraz za warunki pracy.

Prawo do dodatku za pracę w trudnych warunkach w poradni psychologiczno-pedagogicznej

Pytanie: Czy i kiedy pracownikom w poradniach psychologiczno-pedagogicznych należy się dodatek za pracę w trudnych warunkach?

Zatrudnienie w szkole i innych jednostkach- czy należy się dodatek stażowy

Pytanie: Nauczyciel jest równolegle zatrudniony w pełnym wymiarze na stanowisku dyrektora publicznego żłobka i jest to jego podstawowe miejsce pracy. Czy w naszej placówce ma prawo do dodatku stażowego?

karta nauczyciela

4 sytuacje, w których dodatek stażowy nauczyciela nie będzie ograniczony do podstawowego miejsca pracy

Nauczyciele dopóki są zatrudnieni w wymiarze nieprzekraczającym pełnego wymiaru zajęć obowiązkowych mają prawo do dodatku stażowego. Gdy wymiar ten przekracza pełen etat, prawo do dodatku stażowego może być ograniczone do podstawowego miejsca pracy. Sprawdźmy, kiedy jednak tak się nie stanie.

Dodatek za wychowawstwo – od kiedy wypłacać

Pytanie: Z dniem 3 stycznia 2019 r. powierzyliśmy nauczycielowi funkcję wychowawcy klasy. Od kiedy należy go wypłacać? Regulamin organu prowadzącego nie przewiduje w tym zakresie żadnych regulacji.

Podstawa zaliczenia zagranicznego stażu pracy do wysługi lat

Pytanie: Jakie warunki musi spełnić dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą, aby można było zaliczyć okres takiego zatrudnienia do wysługi lat?

Powierzenie funkcji wicedyrektora w trakcie miesiąca – jak wypłacać dodatek funkcyjny

Pytanie: 10 grudnia powierzono nauczycielowi funkcję wicedyrektora. Z jakim dniem przyznać dodatek funkcyjny?  

Zmiana wysokości dodatków do wynagrodzenia nauczycieli w związku ze zmianą regulaminu uchwalonego przez OP

Pytanie: Organ prowadzący podjął uchwałę zmieniającą wysokość dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, która ma wejść w życie 1 stycznia. Czy nauczycielom należy wypłacać dodatki w przyznanej wysokości do końca okresu, na który zostały one przyznane czy zmienić ich wysokość od 1 stycznia?

Udokumentowanie stażu pracy z opóźnieniem – wypłata dodatku stażowego z wyrównaniem czy bez

Pytanie: Nauczyciel dopiero w październiku dostarczył dokumenty potwierdzające staż pracy. Dyrektor rozpoczął wypłatę dodatku stażowego od 1 listopada. Czy należy wypłacić także dodatek za wrzesień i październik?

Dodatek stażowy po zmianie podstawowego miejsca pracy

Pytanie: Nauczyciel pracuje w szkole A od 01.09.2008 r. i ta szkoła była jego podstawowym miejscem pracy. Od 1.09.2018 r. zatrudnił się na pełny etat w szkole B i złożył oświadczenie, że szkoła B jest jego podstawowym miejscem pracy. W jakiej wysokości należy wypłacać dodatek za wysługę lat w szkole B, jeśli stosunek pracy w szkole A nieprzerwanie trwa nadal?

Dodatek za warunki pracy przy pensum łączonym

Pytanie: Nauczycielka, która realizuje pensum łączone w wymiarze 28 godzin realizuje nauczanie indywidualne z dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Z jakiego pensum wypłacać dodatek za trudne warunki pracy – 18-godzinnego czy uśrednionego 28-godzinnego?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel