Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Finanse i rachunkowość

Dyrektor szkoły odpowiada za finanse placówki. W tym miejscu znajdziesz porady ekspertów na temat zarządzania finansami szkoły - jakie szkoła płaci podatki, z jakich może być zwolniona, jak uregulować wynajem pomieszczeń szkolnych. Ponadto, przeczytasz o dokumentach i procedurach związanych z prowadzeniem finansów i rachunkowości.

ea109abda0a13d5e4aab16743e7238a7399878e5-xlarge (2)

Rozliczanie wydatków na kształcenie specjalne w praktyce

Środki naliczane dodatkowymi wagami np. na uczniów mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych powinny być wykorzystane na pokrycie wydatków związanych ze specjalnymi potrzebami uczniów niepełnosprawnych i odrębnie rozliczone. Sprawdź, jak wywiązać się z tego obowiązku.

2e8b617dc8f5fe72a8703bb2087f5b6500fe09a5-xlarge (1)

Sprawozdania budżetowe i klasyfikacja budżetowa – 14 dobrych praktyk

Sporządzanie sprawozdań Rb-27, Rb-N oraz Rb-28S i prawidłowe ujęcie w nich wydatków, należności czy odsetek wywołuje wątpliwości nawet u doświadczonych księgowych. Podobnie jest z klasyfikacją budżetową zakupów różnych materiałów, usług czy dochodów. 

15e1859a43e1589c88a3df074d540aee593ccbd3-xlarge

Transport uczniów do szkoły przez firmę komercyjną bez zwolnienia podatkowego

Jeżeli gmina lub powiat zleca usługę transportu uczniów niepełnosprawnych firmie zewnętrznej (transport w roku szkolnym, realizacja obowiązku szkolnego) z miejsca zamieszkania do szkoły, to usługa ta nie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, lecz jest opodatkowana według właściwej dla świadczenia usług transportu osób stawki 8%.

8758fe0e20740ef9ae73ad428abdac57dd6e9731-xlarge

Tryb zakupu komputerów i środków higienicznych w czasie pandemii

Zakup sprzętu komputerowego lub innych niezbędnych narzędzi umożliwiających nauczanie zdalne najbezpieczniej przeprowadzić z zastosowaniem trybu z wolnej ręki. Zakup wszelkiego rodzaju środków higienicznych natomiast może odbyć się bez stosowania ustawy Pzp.

a816329b1ce60c7b016ebe32fbd51ffb40c8417e-xlarge (3)

Udzielenie dotacji w innym terminie niż wynika z ustawy

Można udzielić dotacji niepublicznej placówce, której organ prowadzący nie zachował terminu wynikającego z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych i złożył wniosek o udzielenie dotacji wraz z wnioskiem o przywrócenie ustawowego terminu.

764446a90c1cc3c66c3d0eb2b1146e5bdf5067f3-xlarge (1)

Zakup laptopów do zdalnego nauczania bez zwolnienia z VAT

Gmina, która zakupiła dla uczniów laptopy do zdalnego nauczania, nie może skorzystać z odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tego sprzętu. Będą one bowiem wykorzystane do wykonywania przez gminę czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (nieodpłatnie świadczonych usług przez samorządowe jednostki oświatowe), a więc nieuprawniających do odliczania VAT.

adf276fe9a28c486c94fb2701dd7ecfb845bc641-xlarge (1)

Złożenie oferty z podpisem elektronicznym na pocztę elektroniczną

Jeżeli zamawiający dopuścił składanie ofert w postaci elektronicznej, oferta taka powinna być „zaszyfrowana”, a jej złożenie za pomocą skrzynki elektronicznej nie jest dopuszczalne. Takie przekazanie oferty nie spełnia bowiem wymogów zawartych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

8baf625b95ea53621e68cf90ed5c651b9c412f2d-xlarge

Zwolnienie z VAT posiłków sprzedawanych w stołówce

Sprzedaż posiłków na rzecz osób niezatrudnionych w szkole, jakimi są emerytowani pracownicy, oraz uczniów spoza szkoły nie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.

1d7addd5bbf580539fefbbc28d9a1446a58814d8-xlarge (1)

Zwolnienie z VAT przewozu uczniów niepełnosprawnych

Odpłatne usługi przewozu uczniów niepełnosprawnych świadczone zgodnie z organizacją roku szkolnego, mające na celu zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego i nauki są zwolnione z VAT.

adf1b6ffb73604b3f561ee91bd28754dcd58ce33-xlarge (1)

Akceptacja faktury wysłanej e-mailem

W związku z  obowiązkiem <a >odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych,wystawionych przez wykonawców zamówień publicznych, zamawiający nie jest zobowiązany do akceptacji faktury przekazanej za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel