Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Finanse i rachunkowość

Dyrektor szkoły odpowiada za finanse placówki. W tym miejscu znajdziesz porady ekspertów na temat zarządzania finansami szkoły - jakie szkoła płaci podatki, z jakich może być zwolniona, jak uregulować wynajem pomieszczeń szkolnych. Ponadto, przeczytasz o dokumentach i procedurach związanych z prowadzeniem finansów i rachunkowości.

f8558307cd909105f910d4b594e1f6ccb7a10cac-xlarge

Okulary dla pracownika – na kogo powinna być wystawiona faktura

Co do zastosowania zwolnienia od PIT przychodu uzyskanego z tytułu refundacji przez pracownika nie ma znaczenia, na kogo zostanie wystawiona faktura. Natomiast, jeśli pracodawca chce odliczyć VAT naliczony, to faktura powinna zostać wystawiona na pracodawcę, z tym że właścicielem okularów nie może wtedy już być pracownik.

6574b69786d88686f15be51fc836080c80a1b65b-xlarge

Planowanie budżetowe i realizacja planu finansowego

Przygotowując się do planowania budżetu na przyszły rok, pamiętaj, że plan finansowy po stronie wydatków to nieprzekraczalny limit. Kwoty wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej nie mogą być przekroczone. Należy przy tym uważać, by nie naruszyć dyscypliny finansów publicznych, szczególnie wprowadzając zmiany do uchwalonego planu.

674097afed06b8c7805ff14f8eddbf8d14c4af40-xlarge

Pozyskiwanie środków zewnętrznych dla przedszkola gminnego

Środki zewnętrzne na działalność przedszkola publicznego, którego organem prowadzącym jest gmina, pozyskuje organ prowadzący przedszkole, czyli gmina.

8fd54086a800853ee5bab805493a52fafbf349b4-xlarge

Spóźniona informacja o uczniach objętych WWR

Na wniosek organu prowadzącego przedszkole niepubliczne organ wykonawczy JST może wyrazić zgodę na odstąpienie od zachowania terminu o poinformowaniu o planowanej liczbie uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku kalendarzowego.

608e3112e9f05496047ea9fca1c3a0dc4b359ba3-xlarge

Środki unijne w sprawozdaniu z zamówień publicznych

W sprawozdaniu z zamówień publicznych ujmuje się wszystkie wydatki, jeżeli tylko mogą być zdefiniowane jako zamówienia publiczne. Jako zamówienia publiczne rozumie się umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Dotyczy to także zamówień finansowanych ze środków unijnych.

6db984b7fee5353901661dd0d0a81f2a82b69a4e-xlarge

Weryfikacja danych ze wstępnego raportu subwencyjnego

Dyrektor jednostki może weryfikować dane zamieszczone we wstępnym raporcie subwencyjnym, udostępnionym w bazie danych systemu informacji oświatowej (SIO), w przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego, która jest organem prowadzącym, stwierdzi, że dane te są nieprawdziwe lub poweźmie wątpliwości co do ich prawdziwości.

8c6db65bcff3a70805d502ec603b7c93d37061b0-xlarge

Księgowanie odszkodowania od uczniów

Odszkodowanie od rodziców uczniów jednostka księguje do pozostałych przychodów operacyjny w korespondencji z kontem 221 − „Należności z tytułu dochodów budżetowych” oraz w paragrafie 097 „Wpływy z różnych dochodów”.

c12b3b79ec50d11d6566517a910f4441dcedab1f-xlarge

Nagrody dla uczniów zakupione z dotacji

Z otrzymanej dotacji oświatowej można sfinansować zakup książek w formie nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego.

3cae81cb4715ab7a4df7bbeb99b12078f5ce0b90-xlarge

Nowelizacja pakietu ustaw podatkowych

Od 1 lipca br. obowiązuje nowelizacja pakietu ustaw podatkowych, w tym m.in. o PIT, CIT, VAT, w tym Ordynacji podatkowej. Sprawdź, jakie są najważniejsze zmiany tej nowelizacji. 

6bf435bb7b769acea121128c188a753bc217836b-xlarge

Środki unijne w sprawozdaniu z zamówień publicznych

W sprawozdaniu z zamówień publicznych ujmuje się wszystkie wydatki, jeżeli tylko mogą być zdefiniowane jako zamówienia publiczne. Jako zamówienia publiczne rozumie się umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Dotyczy to także zamówień finansowanych ze środków unijnych.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel