Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Finanse i rachunkowość

Dyrektor szkoły odpowiada za finanse placówki. W tym miejscu znajdziesz porady ekspertów na temat zarządzania finansami szkoły - jakie szkoła płaci podatki, z jakich może być zwolniona, jak uregulować wynajem pomieszczeń szkolnych. Ponadto, przeczytasz o dokumentach i procedurach związanych z prowadzeniem finansów i rachunkowości.

6bf435bb7b769acea121128c188a753bc217836b-xlarge

Środki unijne w sprawozdaniu z zamówień publicznych

W sprawozdaniu z zamówień publicznych ujmuje się wszystkie wydatki, jeżeli tylko mogą być zdefiniowane jako zamówienia publiczne. Jako zamówienia publiczne rozumie się umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Dotyczy to także zamówień finansowanych ze środków unijnych.

9e1c7e539a20b058953941d64545dc506356ad17-xlarge (2)

Zawartość planu postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień powinien zawierać informacje o postępowaniach, które zamawiający zamierza wszcząć w danym roku finansowym, do którego odnosi się dokument, niezależnie od tego, czy w tym samym roku planowane jest podpisanie umowy, czy wydatkowanie środków. Ważna jest zatem data planowanego wszczęcia postępowania, nie zaś data podpisania umowy.

7ebe269b224b10189fec56e8a46418710796c863-xlarge

12 błędów w gospodarowaniu finansami jednostki

Jednym z najczęściej popełnianych błędów w obszarze finansów jednostki oświatowej jest błędna klasyfikacja budżetowa wydatków. W praktyce najwięcej wątpliwości budzi kwestia klasyfikacji wydatków  na pomoce dydaktyczne, czy też dokonywanie wydatków nieujętych w planie finansowym a także dokonywanie zakupów bez zachowania procedur dotyczących zamówień publicznych. Niestety błędów w zakresie gospodarowania finansami jest znacznie więcej. 

200c782db881c06dd94df5e7a07f8f246d53701a-xlarge

Data przeksięgowania wyniku finansowego jednostki

Przeksięgowanie wyniku finansowego jednostki może nastąpić pod datą złożenia sprawozdania finansowego w organie prowadzącym. Jednak w praktyce najlepiej wskazać termin przeksięgowania wyniku finansowego za rok ubiegły w wewnętrznych procedurach lub przyjętych zasadach rachunkowości.

88f5e9de9362c5fd967801064a32e5b4be0c5077-xlarge

Ewidencja księgowania przedawnionych należności cywilnoprawnych

Przedawnione należności należy odpisać z ksiąg rachunkowych, ponieważ nie można ich zaliczyć do aktywów jednostki.

176fe85ae2b42b34b2e2fd2164566c72f01ac139-xlarge (2)

Klasyfikacja zakupów dla jednostki i kosztów transportu

Koszty transportu zakupów dla jednostki, nawet jeżeli są istotne i zwiększają cenę nabycia materiałów i/lub towarów, mogą być ewidencjonowane na różne sposoby. Wybrana forma ewidencji powinna wynikać z przyjętej przez jednostkę polityki rachunkowości.

91a8b09a25d3cbd07ead279d384aaaf91421f6e4-xlarge

Leasing samochodu z dotacji oświatowej

Jednostka oświatowa może pokryć z dotacji wydatki na leasing samochodu osobowego, m.in. wówczas gdy ma on być używany jako środek dydaktyczny, związany bezpośrednio z procesem nauczania, a nie na potrzeby organu prowadzącego.

539a7473268f5809660e26c0119a619bd79bcf13-xlarge

Możliwość ubiegania się o refundację kosztów zatrudnienia młodocianego

Jeżeli pracodawca spełnił wszystkie warunki, by móc przyjąć pracownika młodocianego w ramach umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, to po zdaniu przez niego egzaminu zawodowego pracodawca może ubiegać się o refundację kosztów wynagrodzenia.

0a91470d315f593ca481a3afb5e6654476467258-xlarge (5)

Rozrachunki z pracownikami w jednostce oświatowej

Rozrachunki z pracownikami obejmują należności i zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za pracę należnych w pieniądzu lub w naturze oraz ich zmniejszeń w postaci składek ZUS opłaconych przez pracowników, składek zdrowotnych, podatku dochodowego.

994c854c79f6acbd57eca4720f2c69d3b2872df1-xlarge

Zamknięcie ksiąg rachunkowych i rozliczenia likwidowanej szkoły

Szkoła likwidowana z końcem roku szkolnego z dniem 31 sierpnia 2020 r. przestaje istnieć. Jest to dzień, na który należy zamknąć księgi rachunkowe tej szkoły i dokonać wyrejestrowań.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel