Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organy zewnętrzne szkoły

Znajdziesz tu porady i wskazówki ekspertów dotyczące Twojej współpracy z organami zewnętrznymi, np. organem prowadzącym, nadzoru oraz zasadach kontroli przeprowadzanych przez te organy. Co należy do kompetencji organów zewnętrznych, a co do Twoich? W tym zakresie przepisy oświatowe często się zmieniają. Dlatego dowiedz się o najważniejszych elementach współpracy szkoły z organami zewnętrznymi!

44824fd89d7e520aa3000dc1e322006d75181c5d-large

PIP nie może nakazać wypłaty spornego wynagrodzenia

Państwowa Inspekcja Pracy może skontrolować szkołę m.in. w zakresie prawidłowego wypłacania wynagrodzeń. Po kontroli dyrektor szkoły może otrzymać nakaz wypłaty wynagrodzenia lub pisemne wystąpienie. Sprawdź, czy i jak się można od nich odwołać oraz dowiedz się, jaką moc prawną mają wystąpienia inspektora pracy.

NIP i REGON związku zawodowego i jego lokalnych oddziałów

Pytanie: Czy związek zawodowy, zarejestrowany w KRS, który pobiera składki od swoich członków i nie prowadzi działalności gospodarczej ma obowiązek posiadać NIP, REGON oraz składać rozliczenia do urzędu skarbowego? Czy lokalna struktura związku np. organizacja międzyzakładowa, która ma swoje konto w banku musi mieć oddzielny NIP i REGON?

Były pracownik szkoły przewodniczącym ogniska ZNP

Pytanie: Czy były pracownik szkoły (zwolniony z przyczyn organizacyjnych) może być nadal członkiem i przewodniczącym ogniska ZNP w danej placówce?

Pełnomocnictwo dla dyrektora szkoły dot. umowy o dowóz uczniów do wszystkich szkół w gminie

Pytanie: Czy wójt gminy ma prawo, w drodze zarządzenia, udzielić dyrektorowi szkoły publicznej pełnomocnictwa dotyczącego wszelkich spraw w zakresie wykonywania i rozliczania umowy o dowóz, łącznie z uprawnieniem do reprezentowania gminy przed sądami i organami administracji publicznej, jeżeli dowożenie obejmuje uczniów nie tylko jego szkoły, ale także uczniów wszystkich szkół w gminie, a opiekunowie sprawujący nadzór nad uczniami w dowozie są zatrudnieni przez danego dyrektora oraz dyrektorów 3 innych szkół? Proszę o podanie podstawy prawnej pozwalającej na odmowę przyjęcia takiego pełnomocnictwa.

Żądanie regulaminu ZFŚS przez związki zawodowe, które go zatwierdzały

Pytanie: Czy zarząd oddziału ZNP może żądać regulaminu ZFŚS w celu kontroli prawidłowości jego zapisów, mimo że był on zatwierdzony przez wszystkie organizacje związkowe, w tym ZNP?

Udostępnienie pomieszczenia na potrzeby działalności międzyzakładowej organizacji związkowej

Pytanie: Międzyzakładowa organizacja związkowa działa w kilku zakładach pracy. Czy ma ona prawo domagać się otrzymania pomieszczenia do wykonywania działalności związkowej w każdym z zakładów, w którym działa? Jakie kroki związek może podjąć jeżeli pracodawca nie dysponuje wolnym pomieszczeniem?

Wysokość dodatku motywacyjnego nauczyciela - czy wymaga każdorazowo opinii związków zawodowych?

Pytanie: Czy związki zawodowe muszą obligatoryjnie opiniować jednorazowe wysokość przydzielenia dodatku motywacyjnego nauczycieli? Czy jeżeli w szkolnym regulaminie przyznawania dodatku motywacyjnego jest zapis o opiniowaniu jego wysokości przez związki można go zlikwidować?

Obniżenie wymiaru etatu na wniosek nauczyciela związkowca - czy wymaga zgody zarządu organizacji związkowej?

Pytanie: Czy wymagane są konsultacje związkowe w przypadku, gdy na wniosek nauczyciela chronionego przez związki zawodowe  zostaje obniżony mu wymiar etatu? Jakie konsekwencji może ponieść dyrektor szkoły za brak konsultacji w tym przypadku?

Udostępnienie sprawozdania i planu finansowego działalności ZFŚS szkoły związkom zawodowym

Pytanie: Czy dyrektor ma obowiązek przekazywać do związków zawodowych sprawozdanie i plan finansowy działalności ZFŚS placówki?

Prawo żądania przez PIP analizy ryzyka zawodowego pracowników szkoły

Pytanie: Czy Powiatowy Inspektor Pracy może wymagać od dyrektora sporządzonej analizy ryzyka zawodowego dla zatrudnionych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel