Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organy zewnętrzne szkoły

Znajdziesz tu porady i wskazówki ekspertów dotyczące Twojej współpracy z organami zewnętrznymi, np. organem prowadzącym, nadzoru oraz zasadach kontroli przeprowadzanych przez te organy. Co należy do kompetencji organów zewnętrznych, a co do Twoich? W tym zakresie przepisy oświatowe często się zmieniają. Dlatego dowiedz się o najważniejszych elementach współpracy szkoły z organami zewnętrznymi!

Żądanie regulaminu ZFŚS przez związki zawodowe, które go zatwierdzały

Pytanie: Czy zarząd oddziału ZNP może żądać regulaminu ZFŚS w celu kontroli prawidłowości jego zapisów, mimo że był on zatwierdzony przez wszystkie organizacje związkowe, w tym ZNP?

Udostępnienie pomieszczenia na potrzeby działalności międzyzakładowej organizacji związkowej

Pytanie: Międzyzakładowa organizacja związkowa działa w kilku zakładach pracy. Czy ma ona prawo domagać się otrzymania pomieszczenia do wykonywania działalności związkowej w każdym z zakładów, w którym działa? Jakie kroki związek może podjąć jeżeli pracodawca nie dysponuje wolnym pomieszczeniem?

Wysokość dodatku motywacyjnego nauczyciela - czy wymaga każdorazowo opinii związków zawodowych?

Pytanie: Czy związki zawodowe muszą obligatoryjnie opiniować jednorazowe wysokość przydzielenia dodatku motywacyjnego nauczycieli? Czy jeżeli w szkolnym regulaminie przyznawania dodatku motywacyjnego jest zapis o opiniowaniu jego wysokości przez związki można go zlikwidować?

Obniżenie wymiaru etatu na wniosek nauczyciela związkowca - czy wymaga zgody zarządu organizacji związkowej?

Pytanie: Czy wymagane są konsultacje związkowe w przypadku, gdy na wniosek nauczyciela chronionego przez związki zawodowe  zostaje obniżony mu wymiar etatu? Jakie konsekwencji może ponieść dyrektor szkoły za brak konsultacji w tym przypadku?

Udostępnienie sprawozdania i planu finansowego działalności ZFŚS szkoły związkom zawodowym

Pytanie: Czy dyrektor ma obowiązek przekazywać do związków zawodowych sprawozdanie i plan finansowy działalności ZFŚS placówki?

Prawo żądania przez PIP analizy ryzyka zawodowego pracowników szkoły

Pytanie: Czy Powiatowy Inspektor Pracy może wymagać od dyrektora sporządzonej analizy ryzyka zawodowego dla zatrudnionych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych?

Udostępnienie protokołów rady pedagogicznej związkom zawodowym

Pytanie: ZNP w formie pisemnej zwróciło się do dyrektora szkoły o przedstawienie różnych dokumentów szkolnych w celu ich kontroli. Jest to m.in. regulamin rady pedagogicznej oraz protokoły z jej posiedzeń. Czy związki zawodowe mają prawo żądać takich dokumentów?

Zwiazek zawodowy nie przedstawił kwartalnej informacji o liczbie swoich członków - czy dyrektor musi z nim współdziałać?

Pytanie: Dwóch pracowników szkoły należy do ZNP. Taką informację dostałam od związku rok temu. Nie otrzymuję od ZNP informacji kwartalnych. Czy w tej sytuacji muszę wykonywać konsultację ze związkiem zawodowym w zakresie jego uprawnień w przypadku wypowiedzeń umów o pracę? Czy mogę skonsultować się z przedstawicielem pracowników w tej sprawie?

Brak przedstawicieli związków zawodowych w szkole - jak uzgodnić treść regulaminu ZFŚS

Pytanie: W szkole mam tylko dwóch związkowców (1 ZNP i 1 Solidarność), przy zatrudnianiu 32 nauczycieli oraz 10 osób administracji i obsługi. Czy należy uzgadniać zmiany regulaminu ZFŚS ze związkami zawodowymi czy z reprezentantami pracowników?

Negatywna opinia związków zawodowych ws. regulaminów szkolnych

Pytanie: Co powinien zrobić dyrektor w przypadku wprowadzania regulaminów w szkole, gdy związki zawodowe wydały negatywną opinię co do ich treści? Czy musi prowadzić dalsze uzgodnienia związkowe aż do osiągnięcia konsensusu, czy też może wprowadzić regulamin o ustalonej przez siebie treści?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel