Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organy zewnętrzne szkoły

Znajdziesz tu porady i wskazówki ekspertów dotyczące Twojej współpracy z organami zewnętrznymi, np. organem prowadzącym, nadzoru oraz zasadach kontroli przeprowadzanych przez te organy. Co należy do kompetencji organów zewnętrznych, a co do Twoich? W tym zakresie przepisy oświatowe często się zmieniają. Dlatego dowiedz się o najważniejszych elementach współpracy szkoły z organami zewnętrznymi!

Prawo żądania przez PIP analizy ryzyka zawodowego pracowników szkoły

Pytanie: Czy Powiatowy Inspektor Pracy może wymagać od dyrektora sporządzonej analizy ryzyka zawodowego dla zatrudnionych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych?

Udostępnienie protokołów rady pedagogicznej związkom zawodowym

Pytanie: ZNP w formie pisemnej zwróciło się do dyrektora szkoły o przedstawienie różnych dokumentów szkolnych w celu ich kontroli. Jest to m.in. regulamin rady pedagogicznej oraz protokoły z jej posiedzeń. Czy związki zawodowe mają prawo żądać takich dokumentów?

Zwiazek zawodowy nie przedstawił kwartalnej informacji o liczbie swoich członków - czy dyrektor musi z nim współdziałać?

Pytanie: Dwóch pracowników szkoły należy do ZNP. Taką informację dostałam od związku rok temu. Nie otrzymuję od ZNP informacji kwartalnych. Czy w tej sytuacji muszę wykonywać konsultację ze związkiem zawodowym w zakresie jego uprawnień w przypadku wypowiedzeń umów o pracę? Czy mogę skonsultować się z przedstawicielem pracowników w tej sprawie?

Brak przedstawicieli związków zawodowych w szkole - jak uzgodnić treść regulaminu ZFŚS

Pytanie: W szkole mam tylko dwóch związkowców (1 ZNP i 1 Solidarność), przy zatrudnianiu 32 nauczycieli oraz 10 osób administracji i obsługi. Czy należy uzgadniać zmiany regulaminu ZFŚS ze związkami zawodowymi czy z reprezentantami pracowników?

Negatywna opinia związków zawodowych ws. regulaminów szkolnych

Pytanie: Co powinien zrobić dyrektor w przypadku wprowadzania regulaminów w szkole, gdy związki zawodowe wydały negatywną opinię co do ich treści? Czy musi prowadzić dalsze uzgodnienia związkowe aż do osiągnięcia konsensusu, czy też może wprowadzić regulamin o ustalonej przez siebie treści?

Rozbieżne stanowiska związków zawodowych w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych

Pytanie: Jaka jest procedura uzgadniania lub nanoszenia zmian w regulaminie pracy  oraz w regulaminie wynagradzania pracowników obsługi szkoły, w przypadku kiedy związki zawodowe mają rozbieżne stanowiska?

Udostępnienie organowi prowadzącemu oświadczeń o zarobkach pracowników

Pytanie: Dyrektor jednostki uprawnionej do prowadzenia kadr i płac, a także kontroli szkół, w ramach kontroli doraźnej poprosił o przywiezienie wszystkich oświadczeń pracowników o dochodach do celów ZFŚŚ w celu sprawdzenia, czy świadczenia z funduszu socjalnego są przydzielane prawidłowo. Oświadczenia te zawierają dane wrażliwe i mam wątpliwość czy słuszne jest przekazywanie ich do wglądu w siedzibie jednostki kontrolującej?

Wywieszenie flagi ZNP na budynku szkoły - czy wymaga zgody dyrektora?

Pytanie: Przewodniczący NSZZ „Solidarność" wystąpiła z propozycją wywieszenia flagi związku na terenie placówki celem włączenia się w akcję protestacyjną. Co w takiej sytuacji powinien zrobić dyrektor? Jakie przepisy regulują procedury i tryb wywieszania innej niż państwowa, flagi na budynku instytucji publicznej?

Udzielenie związkom zawodowym informacji o wysokości dodatku motywacyjnego poszczególnych nauczycieli

Pytanie: Związek zawodowy złożył wniosek o udzielenie informacji na temat wysokości przyznanych dodatków motywacyjnych nauczycielom. W piśmie wskazano 7 przedziałów kwotowych, zaś związek prosi o podanie, którzy nauczyciele otrzymali dodatek w danym przedziale kwotowym. Czy mogę udzielić takiej informacji?

Opłaty za dowóz uczniów szkoły niepublicznej organizowany przez gminę

Pytanie: Czy gmina może dowozić uczniów szkoły niepublicznej tym samym środkiem transportu, którym przewożeni są uczniowie szkoły publicznej, bez konieczności pobierania opłat za usługę?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel