Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organy zewnętrzne szkoły

Znajdziesz tu porady i wskazówki ekspertów dotyczące Twojej współpracy z organami zewnętrznymi, np. organem prowadzącym, nadzoru oraz zasadach kontroli przeprowadzanych przez te organy. Co należy do kompetencji organów zewnętrznych, a co do Twoich? W tym zakresie przepisy oświatowe często się zmieniają. Dlatego dowiedz się o najważniejszych elementach współpracy szkoły z organami zewnętrznymi!

Brak przedstawicieli związków zawodowych w szkole - jak uzgodnić treść regulaminu ZFŚS

Pytanie: W szkole mam tylko dwóch związkowców (1 ZNP i 1 Solidarność), przy zatrudnianiu 32 nauczycieli oraz 10 osób administracji i obsługi. Czy należy uzgadniać zmiany regulaminu ZFŚS ze związkami zawodowymi czy z reprezentantami pracowników?

Negatywna opinia związków zawodowych ws. regulaminów szkolnych

Pytanie: Co powinien zrobić dyrektor w przypadku wprowadzania regulaminów w szkole, gdy związki zawodowe wydały negatywną opinię co do ich treści? Czy musi prowadzić dalsze uzgodnienia związkowe aż do osiągnięcia konsensusu, czy też może wprowadzić regulamin o ustalonej przez siebie treści?

Rozbieżne stanowiska związków zawodowych w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych

Pytanie: Jaka jest procedura uzgadniania lub nanoszenia zmian w regulaminie pracy  oraz w regulaminie wynagradzania pracowników obsługi szkoły, w przypadku kiedy związki zawodowe mają rozbieżne stanowiska?

Udostępnienie organowi prowadzącemu oświadczeń o zarobkach pracowników

Pytanie: Dyrektor jednostki uprawnionej do prowadzenia kadr i płac, a także kontroli szkół, w ramach kontroli doraźnej poprosił o przywiezienie wszystkich oświadczeń pracowników o dochodach do celów ZFŚŚ w celu sprawdzenia, czy świadczenia z funduszu socjalnego są przydzielane prawidłowo. Oświadczenia te zawierają dane wrażliwe i mam wątpliwość czy słuszne jest przekazywanie ich do wglądu w siedzibie jednostki kontrolującej?

Wywieszenie flagi ZNP na budynku szkoły - czy wymaga zgody dyrektora?

Pytanie: Przewodniczący NSZZ „Solidarność" wystąpiła z propozycją wywieszenia flagi związku na terenie placówki celem włączenia się w akcję protestacyjną. Co w takiej sytuacji powinien zrobić dyrektor? Jakie przepisy regulują procedury i tryb wywieszania innej niż państwowa, flagi na budynku instytucji publicznej?

Udzielenie związkom zawodowym informacji o wysokości dodatku motywacyjnego poszczególnych nauczycieli

Pytanie: Związek zawodowy złożył wniosek o udzielenie informacji na temat wysokości przyznanych dodatków motywacyjnych nauczycielom. W piśmie wskazano 7 przedziałów kwotowych, zaś związek prosi o podanie, którzy nauczyciele otrzymali dodatek w danym przedziale kwotowym. Czy mogę udzielić takiej informacji?

Opłaty za dowóz uczniów szkoły niepublicznej organizowany przez gminę

Pytanie: Czy gmina może dowozić uczniów szkoły niepublicznej tym samym środkiem transportu, którym przewożeni są uczniowie szkoły publicznej, bez konieczności pobierania opłat za usługę?

Zwolnienie od pracy nauczyciela pełniącego funkcję w związku zawodowym

Pytanie: Czy dyrektor ma obowiązek zwolnić z zajęć nauczyciela należącego do związków zawodowych, by ten mógł wziąć udział w pikiecie związkowej (odbywającą się ok. 100 km od miejsca pracy)? Jeżeli tak, proszę o podanie podstawy prawnej.

Konsultacja zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela ze związkami zawodowymi

Pytanie: Czy dyrektor szkoły zobowiązany jest do powiadomienia związków zawodowych o zmianie w przydziale czynności dla nauczyciela na nowy rok szkolny, jeżeli z braku godzin umożliwia dopełnienie godzin w świetlicy szkolnej? Nauczyciel nie zostaje zwolniony.

Dwie niezależne struktury jednego związku zawodowego

Pytanie: Czy u jednego pracodawcy mogą istnieć dwie oddzielne komórki tego samego związku zawodowego? Jeżeli tak, to z którą z nich ustalać sprawy podlegające zaopiniowaniu przez związek zawodowy i co z przypadkiem, gdy nastąpiłaby różnica zdań pomiędzy tymi dwoma komórkami?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel