Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Realizacja obowiązku szkolnego

Przepisy prawne związane z realizacją obowiązku szkolnego w ostatnich latach ciągle się zmieniają. Dlatego tak ważne jest być na bieżąco z aktualnymi regulacjami. W tym miejscu znajdziesz aktualne porady ekspertów dotyczące spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego - wytyczne, wskazówki, postępowanie. Dowiesz się, jak prowadzić dokumentację związaną m.in. ze spełnianiem obowiązku szkolnego poza szkołą czy przekazywaniem informacji o realizacji obowiązku szkolnego dyrektorom innych placówek.

Nauczanie domowe ucznia liceum – czy jest możliwe

Pytanie: Czy pełnoletni uczeń liceum może ubiegać się o nauczanie w trybie edukacji domowej? Czy należy wymagać od niego oświadczenia rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej? Czy to uczeń (zamiast rodziców) ma złożyć pisemne zobowiązanie do przystępowania do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych?

Nauczanie w systemie domowym tylko z jednego przedmiotu – czy możliwe

Pytanie: Czy istnieją rozwiązania, które umożliwiają realizować obowiązek szkolny w domu w zakresie tylko jednego przedmiotu (rodzic chciałby, aby dziecko uczyło się języka angielskiego w domu, a pozostałych przedmiotów w szkole)?

Nierealizowanie indywidualnego nauczania - konsekwencje dla ucznia i rodziców

Pytanie: Uczeń posiada orzeczenie kierujące go na nauczanie indywidualne. Plan nauczania został uzgodniony: z uczniem, rodzicami i nauczycielami. Odpowiednia dokumentacja została przekazana organowi prowadzącemu szkołę, który wyraził zgodę na ten rodzaj nauczania. Uczeń jednak nie pojawia się w szkole na wyznaczonych zajęciach z klasą, ani nie przyjmuje nauczycieli w domu. Jakie są dalsze procedury postępowania w takiej sytuacji?

Czy można skreślić z listy uczniów pełnoletniego ucznia, który nie uczęszcza do szkoły?

Pytanie: Jaki jest status prawny pełnoletniego ucznia, który nie ukończył ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, nie składa podania o ewentualne powtarzanie klasy i nie zgłasza się po odbiór dokumentów? Uczeń nadal figuruje w ewidencji. Czy powinno się przeprowadzić procedurę wykreślenia takiej osoby z listy uczniów?

Działania dyrektora szkoły wobec uczniów niespełniających obowiązku szkolnego

Pytanie: Jakie działanie powinna podjąć szkoła wobec uczniów obcokrajowców, którzy nie spełniają obowiązku szkolnego?

Informacja o miejscu spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego

Pytanie: Uczennica jest zameldowana na terenie naszej gminny czasowo, a stały meldunek ma w innym województwie. Nie uczęszcza do naszej szkoły podstawowej, nie wiemy, gdzie aktualnie się uczy. Czy należy uczennicę wpisać w księgę ewidencji dzieci? Jak uzyskać informację o miejscu pobierania nauki przez dziecko?

Informacja o spełnianiu obowiązku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego - termin

Pytanie: Czy należy potwierdzać realizację obowiązku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego w każdym nowym roku szkolnym?

Odroczenie ucznia na podstawie orzeczenia psychologa prowadzącego prywatną poradnię

Pytanie: Czy dyrektor ma prawo odroczyć ucznia z rocznika, jeżeli rodzic przyniesie zaświadczenie od psychologa, który prowadzi prywatną działalność gospodarczą (prywatny gabinet)?

Rezygnacja ze szkoły po wydaniu uchwały w sprawie skreślenia z listy słuchaczy - zapis w księdze uczniów

Pytanie: W dniu 26 czerwca rada pedagogiczna podjęła uchwałę w sprawie skreślenia słuchacza z listy uczniów (szkoła dla dorosłych). 30 czerwca uczeń złożył pisemną rezygnację z dalszej nauki. Czy w księdze słuchaczy wpisujemy datę uchwały rady pedagogicznej czy datę złożenia rezygnacji?

dziecko z zerówki

Dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego - 12 kroków postępowania

Troje uczniów zameldowanych w obwodzie tutejszej szkoły pod koniec roku szkolnego nie zostało klasyfikowanych z powodu licznych nieobecności. Jak okazało się później nieobecności były spowodowane wyjazdem za granicę oraz innymi nieusprawiedliwionymi przyczynami. Do dnia dzisiejszego matka dzieci nie zgłosiła się do szkoły, pomimo usilnych prób kontaktu. Nie odebrała również wysłanego upomnienia w sprawie nie posyłania dzieci do szkoły. Upomnienie wysłano również do organu prowadzącego szkołę, tj. gminy. Matka jak wynika z naszych ustaleń przebywa poza granicami kraju. Nie wiemy nadal, czy dzieci realizują tam obowiązek szkolny. Czy w tej sytuacji dyrektor szkoły podejmuje inne kroki? Czy uczniowie Ci są w bieżącym roku szkolnym nadal wykazywani w ewidencji tj. księdze dzieci, uczniów, dziennikach lekcyjnych, arkuszach ocen itp.?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel