Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Odprawy dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów związane z przyznawaniem odpraw nauczycielom z powodu likwidacji szkoły, przejścia na emeryturę czy orzeczenia o niezdolności do pracy nauczyciela.

Odprawa rentowa dla księdza zatrudnionego w szkole

Pytanie: Ksiądz katolicki, zatrudniony w wymiarze 10/18, otrzymał decyzję ZUS o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy. Czy pracownikowi przysługuje odprawa rentowa?

Odprawa dla nauczyciela zatrudnionego na czas określony w przypadku likwidacji szkoły

Pytanie: Czy przysługuje odprawa nauczycielowi, który jest zatrudniony do końca roku szkolnego, z którym szkoła ulegnie całkowitej likwidacji? Nie jest to pierwsza umowa o pracę z tym nauczycielem, lecz czwarta zawierana z roku na rok w niepełnym wymiarze pracy.

Odprawy dla nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony

Pytanie: Kiedy nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony ma prawo do odprawy w przypadku zakończenia pracy w szkole?

Termin wypłaty odprawy emerytalnej nauczycielowi - wątpliwości na tle orzecznictwa SN

Pytanie: Czy można wypłacić nauczycielowi odprawę emerytalną, jeśli w momencie rozwiązania umowy z powodu przejścia na emeryturę nie posiada on decyzji stwierdzającej nabycie prawa do emerytury? Z wyroku Sądu Najwyższego z 9 kwietnia 1998 r. wynika, że pracodawca nie ma prawa do takich działań, bo odprawa powinna być wypłacona w dniu rozwiązania stosunku pracy z tytułu przejścia na emeryturę, niezależnie od braku decyzji ZUS. Czy dyrektor, który wypłacił odprawę mimo braku decyzji ZUS o nabyciu prawa do emerytury, postąpił zgodnie z prawem?

Zwrot odprawy po przywróceniu nauczyciela do pracy

Pytanie: Nauczyciel w roku poprzednim otrzymał odprawę z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę. Wyrokiem sądu został przywrócony do pracy. Nauczyciel odmówił zwrotu otrzymanej odprawy. Czy można zaliczyć wypłaconą odprawę na poczet odprawy z tytułu ponownego wypowiedzenia umowy o pracę?

Ponowne zatrudnienie w szkole a prawo do odprawy emerytalnej

Pytanie: Z końcem sierpnia 2013 roku rozwiązujemy z nauczycielem umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę. Od 1 września będzie pracował jako nauczyciel na pół etatu. Czy w takiej sytuacji należy wypłacić odprawę emerytalną?

Odprawy dla nauczycieli - praktyczne wskazówki i obliczenia

Zakończenie stosunku pracy w szkole często wiąże się z obowiązkiem wypłacenia odprawy. Zazwyczaj prawo do odprawy lub jej wysokość jest uzależniona od tego, czy nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania czy umowy o pracę. Może się również zdarzyć tak, że nauczyciel będzie spełniał jednocześnie warunki do otrzymania więcej niż jednej odprawy, lecz nie zawsze otrzyma obie. Sprawdź, kiedy i w jakiej wysokości należy wypłacić odprawę nauczycielowi zwalnianemu z pracy.

Odprawa dla nauczyciela, który odwołał się od wypowiedzenia

Pytanie: Nauczyciel dostał wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony z dniem 31.08.2013 r. Nauczyciel skierował sprawę do sądu o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne i przywrócenie go do pracy. Sprawa w sądzie ma się odbyć w listopadzie 2013 r. Czy w związku z tym, nauczycielowi należy wystawić świadectwo pracy z dniem 31.08.2013 r. i wypłacić odprawę pieniężną. Czy czekać na wyrok sądu?

Termin wypłaty odprawy, gdy umowa rozwiązuje się w sobotę

Pytanie: W jakim terminie należy wypłacić odprawę nauczycielowi zwalnianemu w trybie art. 20 Karty Nauczyciela? Jakich potrąceń należy dokonać z odprawy?

Wypłata odprawy emerytalnej przed wydaniem decyzji o przyznaniu emerytury

Pytanie: Dyrektor placówki złożył wniosek o rozwiązanie stosunku pracy, w związku z przejściem z na emeryturę. Zgodnie z pismem otrzymanym z ZUS, wniosek o emeryturę można złożyć dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy, dołączając świadectwo pracy. Kiedy należy wypłacić odprawę emerytalną? W ostatnim dniu pracy czy dopiero po otrzymaniu decyzji o przyznaniu emerytury?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel