Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Finanse i rachunkowość

Dyrektor szkoły odpowiada za finanse placówki. W tym miejscu znajdziesz porady ekspertów na temat zarządzania finansami szkoły - jakie szkoła płaci podatki, z jakich może być zwolniona, jak uregulować wynajem pomieszczeń szkolnych. Ponadto, przeczytasz o dokumentach i procedurach związanych z prowadzeniem finansów i rachunkowości.

Archiwalny Kwalifikacja kosiarki zakupionej przez szkołę do środków trwałych

Pytanie: Jak należy zakwalifikować kosiarkę - traktorek o wartości 7.300 zł do odpowiedniej grupy KŚT i ustalić prawidłową stawkę amortyzacji?

Archiwalny Kontrola zarządcza - zasady przeprowadzania i zadania dyrektora

Nowa ustawa o finansach publicznych wprowadza wiele zmian w funkcjonowaniu jednostek sektora finansów publicznych, a takimi są publiczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe. Wprowadzając, od 1 stycznia 2010 r., w miejsce dotychczasowej kontroli wewnętrznej kontrolę zarządczą - ustawodawca zobowiązał m.in. dyrektorów do usprawnienia metod zarządzania. Kontrola zarządcza to dla Ciebie nowe zadanie, a także nowe narzędzie pozwalające ocenić funkcjonowanie szkoły w obszarze administracyjno-finansowym.

Archiwalny Rachunek dochodów własnych w szkole

Pytanie: Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych w 2010 r. jednostka oświatowa może otworzyć rachunek dochodów własnych w związku z otrzymaniem darowizny? Czy jednostka oświatowa/szkoła, która swoją działalność rozpoczęła z dniem 1 września 2010 r. może otworzyć rachunek dochodów własnych na potrzeby wyżywienia, tj. uchwały RM?

Archiwalny Szkolenia kadry pedagogicznej - czy obowiązkowe

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może zarządzić obowiązkowe szkolenia kadry pedagogicznej i w jakim czasie oraz wymiarze, aby były zgodne z przepisami bhp?

Archiwalny Warunki zwolnienia szkoły z opłat z tytułu użytkowania nieruchomości

Pytanie: Jesteśmy szkoła niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzoną przez organizację pożytku publicznego. Siedzibę swoją mamy w budynku, który 18 lat temu użyczył nam urząd miasta. Jest to stara willa przedwojenna, którą cały czas remontujemy. Dwa lata temu urząd miasta zmienił nam umową wynajmu i musimy płacić czynsz za budynek ok. 5000 zł. W ustawie o systemie oświaty, art. 81, jest mowa o tym że szkoły są zwolnione z opłat z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego zajętych na działalność oświatową. Czy ten artykuł możemy odnieść do naszej szkoły? Co możemy zrobić, aby nie płacić czynszu?

Archiwalny Dysponowanie pieniędzmi na wycieczkę szkolną i ich przechowywanie przez radę rodziców

Pytanie: Czy w szkole publicznej pieniądze zbierane na wycieczkę klasową podlegają jakiejś regulacji prawnej np. przepisom o finansach publicznych? Czy muszą być one przechowane do czasu realizacji wycieczki np. na koncie rady rodziców?

Archiwalny Organ prowadzący a dyrektor szkoły w sprawie utworzenia w szkole poradni psychologiczno-pedagogicznej

Pytanie: Jestem dyrektorem zespołu szkół specjalnych w Poznaniu. W ostatnich latach spadła nam liczba uczniów w szkole. W bieżącym roku szkolnym zamierzałam wynająć część pomieszczeń, jednak organ prowadzący szkołę ma inne plany. Chce wprowadzić do budynków szkoły poradnię psychologiczno- pedagogiczną na zasadach, które sam ustali. Czy muszę zgodzić się na takie rozwiązanie? Czy wynajem części pomieszczeń szkolnych na moich warunkach np. na czas określony wymaga zgody organu prowadzącego?

Archiwalny Sklepik szkolny - zasady przetargu i wynajmu pomieszczenia

Pytanie: Szkoła planuje otworzenie sklepiku szkolnego, prowadzonego przez osobę z zewnątrz. Czy i kiedy szkoła powinna zorganizować przetarg (jest tylko jedna chętna osoba do prowadzenie sklepiku)? Kto i w jaki sposób ustala wysokość opłaty za wynajem pomieszczenia?

Archiwalny Usługi stołówkowe świadczone przez szkołę - zwolnienie z ewidencji

Pytanie: Czy szkoła publiczna, będąca płatnikiem podatku VAT, która  dokonuje sprzedaży obiadów z prowadzonej we własnym zakresie stołówki szkolnej na rzecz osób fizycznych (uczniów, nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych tej szkoły) jest obowiązana prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących?

Archiwalny Faktury i rachunki za pobyt dzieci na koloniach organizowanych przez szkołę

Pytanie: Czy szkoła podstawowa, która sama organizuje kolonie i obozy, w których uczestniczą  dzieci z tej szkoły jak również dzieci z innych szkół może wystawiać faktury lub rachunki za pobyt na tych koloniach, obozach?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel