Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Finanse i rachunkowość

Dyrektor szkoły odpowiada za finanse placówki. W tym miejscu znajdziesz porady ekspertów na temat zarządzania finansami szkoły - jakie szkoła płaci podatki, z jakich może być zwolniona, jak uregulować wynajem pomieszczeń szkolnych. Ponadto, przeczytasz o dokumentach i procedurach związanych z prowadzeniem finansów i rachunkowości.

Archiwalny Wysokość dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej kształcącej dorosłych w zawodzie opiekun medyczny

Pytanie: Jesteśmy szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej kształcącą dorosłych w zawodzie opiekun medyczny. Dotacja jaką otrzymujemy na kierunki medyczne jest dużo niższa od dotacji, jaką otrzymujemy na kierunki ogólnokształcące oraz zawodowe dla dorosłych. W naszym powiecie nie ma szkoły publicznej kształcącej w zawodach medycznych więc  Starostwo Powiatowe skorzystało z danych Urzędu Marszałkowskiego, który ustalił wysokość dotacji dla swojej placówki oświatowej w Sosnowcu uwzględniając tylko płace nauczycieli wraz z pochodnymi. Nie skorzystano natomiast z danych sąsiedniej gminy, która posiada placówki publiczne kształcące w zawodach medycznych. Czy jest to sytuacja prawidłowa, kiedy na kierunki medyczne, które mają najwyższe wagi w metryczce subwencji oświatowej jest przekazywana szkole najniższa dotacja? Co w takiej sytuacji nasza szkoła powinna zrobić i na czym powinna się oprzeć pisząc odwołanie?

Archiwalny Zwolnienie z opłat ustalonych przez radę gminy - czy jest możliwe

Pytanie: Uchwała rady gminy określiła sposób ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Czy w wyjątkowych sytuacjach jako dyrektor mogę zwolnić z opłat (lub obniżyć) ustalonych w sposób określony w ww. uchwale (sytuacja losowa), czy muszę odmówić? Czy może do tego upoważnić prezydent w udzielonym pełnomocnictwie, np. zapis zarządzania mieniem jednostki?

Archiwalny Wysokość dotacji dla niepublicznego gimnazjum dla dorosłych

Pytanie: Jestem dyrektorem niepublicznego gimnazjum dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej. Organ dokonujący wpisu do ewidencji, czyli gmina, zobowiązany jest przyznać dotację. W jakiej wysokości powinna być dotacja, jeśli w tej gminie nie ma publicznej placówki tego typu, a uczęszczają do nas uczniowie realizujący obowiązek szkolny?

Archiwalny Inwentaryzacja - naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Pytanie: Czy mogę uwolnić się od odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych za zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji niezgodnie z przepisami powołując się na przepis (art. 28 ustawy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych) stanowiący, że nie dochodzi się odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku działania, którego stopień szkodliwości dla finansów publicznych jest znikomy?

Archiwalny Termin wykorzystania subwencji oświatowej

Pytanie: Czy subwencja oświatowa, przekazywana szkole niepublicznej, musi być wykorzystana w całości do końca roku kalendarzowego?

Archiwalny Zasady wynajmowania pomieszczeń szkoły

Pytanie: Czy istnieje zapis w ustawie o systemie oświaty mówiący o tym, że z mocy tej ustawy obiekty szkolne i nieruchomości oddane są dyrektorom szkoły w trwały zarząd? Czy dyrektor szkoły  może wynająć część budynku nieruchomości i wystawić rachunek?

Archiwalny Formy wykorzystywania pomieszczeń szkoły

Pytanie: Organizując zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, np. tańce, sporządzałam umowę najmu pomieszczeń, np. sali gimnastycznej. Związane to było z kosztami ze strony najemcy. Czy istnieje możliwość nawiązania innego rodzaju umowy, w której organizator zajęć nie będzie ponosił kosztów najmu, co może spowodować obniżenie kosztów zajęć dla uczniów? Z kim taką umowę mogę zawrzeć?

Archiwalny Stypendium, dofinansowanie do podręczników

Pytanie: Czy do dochodów uprawniających do otrzymania stypendium socjalnego i otrzymania dofinansowania do książek do I kl. gimnazjum wlicza się zasiłek rodzinny i dodatki na trzecie i czwarte dziecko w rodzinie wielodzietnej, a także dodatek na dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszkania?

Archiwalny Procedury kontroli finansowej

Pytanie: Czy muszę opracowywać procedury kontroli finansowej mojej szkoły? Jeśli tak, to jak to zrobić?

Archiwalny Współpraca z organem prowadzącym dotycząca przekazania i wypłaty środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli

Pytanie: Jak wygląda przekazanie środków pieniężnych przez ograny prowadzące na wynagrodzenie nauczycieli? Czy cały budżet szkoły powinien być podzielony na 12 czy 13 transz?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel