Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły obejmuje wiele sfer jej działalności. Dlatego trzeba uważać na przepisy, które szybko się zmieniają. W tym miejscu znajdziesz aktualne porady ekspertów, jak opracować plan nadzoru pedagogicznego, przeprowadzić ewaluację wewnętrzną i przygotować się do ewaluacji zewnętrznej. Zobacz, jakie masz obowiązki po zmianie rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym, jakie opracowujesz dokumenty, jak prowadzić obserwację!

Archiwalny Ewaluacja zewnętrzna dotycząca wymagań - na co dyrektor powinien się przygotować

Pytanie: W szkole będzie przeprowadzona ewaluacja problemowa dotycząca następujących wymagań:3 - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, 6 - W szkole lub placówce są prowadzone działania wspomagające rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 11 - Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.Na co dyrektor powinien zwrócić uwagę, przygotowując się do tej kontroli?

Archiwalny Analiza ilościowa i jakościowa egzaminu maturalnego

Pytanie: Jakie elementy powinna zawierać ilościowa, a jakie jakościowa analiza egzaminu maturalnego?

Archiwalny Ewaluacja zewnętrzna - zasady przeprowadzania

O liczbie i rodzaju ewaluacji zewnętrznych (całościowe, problemowe) w skali kraju decyduje minister, kierując się kierunkami polityki oświatowej państwa. Określa także narzędzia do ustalania czy szkoły i placówki spełniają wymagania badane podczas ewaluacji zewnętrznej co najmniej na poziomie podstawowym. szkoły i placówki. Narzędzia są jawne - będziesz wiedział, co się w nich znajduje. Rozporządzenie nie wskazuje jak często w danej szkole będzie przeprowadzana ewaluacja.

Archiwalny Nadzór pedagogiczny w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych

Pytanie: Czy ewaluacja obowiązuje też w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci głęboko upośledzonych ze sprzężeniami?

Archiwalny Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji oddziału przedszkolnego

Pytanie: Rodzic dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego często zgłasza różne uwagi krytyczne do organizacji tego oddziału (np. dzieci w różnym wieku, liczba dzieci w grupie powinna być pomniejszona z uwagi na „przerośnięte” dzieci, program napisał nauczyciel, itp.). Nie przekonują go wyjaśnienia dyrektora. Spodziewam się, że złoży skargę do kuratorium. Jakich dokumentów mogą wymagać wizytatorzy, jeśli będą badać skargę? Jakie zapisy powinny być zawarte w statucie szkoły w zakresie organizacji oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej? W naszej szkole (niepubliczna) istnieje tylko tzw. "zerówka" - jakie dokumenty powinniśmy mieć, by nie zaskoczyła nas wizytator.

Archiwalny Ochrona danych osobowych a kserowanie i wynoszenie ze szkoły dokumentów przez wizytatora

Pytanie: Czy zgodnie z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych wizytator kuratorium podczas kontroli może kserować dokumenty i wynosić z placówki?

2212f03f2fe10dd95577fd3552ec40d2549ea0f7-large

Archiwalny Ewaluacja wewnętrzna metodą „Profil szkoły”

Jednym z elementów nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły jest ewaluacja wewnętrzna. Kojarzy się ona z czasochłonnym i biurokratycznym obowiązkiem, a wcale nie musi tak być. Poznaj sposób ewaluacji wewnętrznej, który w trzech etapach pozwoli zbadać funkcjonowanie szkoły.

Archiwalny Hospitacja i obserwacja w przypadku nauczyciela-bibliotekarza

Pytanie: Jak powinna wyglądać hospitacja-obserwacja bibliotekarza? Z jakich obszarów można przeprowadzić obserwację w tym przypadku? Z jakich elementów powinien składać się arkusz hospitacyjny bibliotekarza? Czy organizacja wystawy, wernisaż, spotkanie autorskie mogą podlegać hospitacji?

Archiwalny Kontrola, w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora, tylko wybranych nauczycieli

Pytanie: Zmianie się dyrektor i w nowym planie nadzoru pedagogicznego dyrektora, kontrolą i obserwacjami nie zostali objęci wszyscy nauczyciele. Na ponad 60 nauczycieli około 24 zostało objętych szczególną kontrolą. Kontrola obejmuje różne obszary: przestrzeganie zasad oceniania (4 nauczycieli), prowadzenie dokumentacji pedagogicznej klasy (3 nauczycieli), dokumentowanie zajęć z art. 42 ust. 2 KN (4 nauczycieli), terminowe informowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych, przewidywanych ocenach, kryteriach oceny zachowania (3 nauczycieli), systematyczność realizacji podstawy programowej (4 nauczycieli), przestrzeganie procedury oceniania zachowania (3 nauczycieli), sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia (3 nauczycieli). Do tej pory wszyscy nauczyciele byli objęci kontrolą z danego obszaru (dwa razy w roku obserwacja lekcji). Dyrektor tym planem przyczynił się do podziału i poróżnienia nauczycieli. Czy taka organizacja nadzoru dyrektor to poprawnie zastosował rozporządzenie?

Archiwalny Monitorowanie realizacji podstawy programowej - czy nauczycieli rozlicza się z całkowitej liczby godzin?

Pytanie: Czy w ramach monitorowania realizacji podstawy programowej nauczyciele rozliczają się z minimalnej liczby godzin wskazanych w rozporządzeniu o ramowych planach nauczania, czy też z całkowitej liczby godzin ustalonych dla całego cyklu i opisanych w szkolnych planach nauczania (w tym i co najmniej 870 godzin, które powinny być przeznaczone na przedmioty rozszerzone i przedmioty uzupełniające)?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel