Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły obejmuje wiele sfer jej działalności. Dlatego trzeba uważać na przepisy, które szybko się zmieniają. W tym miejscu znajdziesz aktualne porady ekspertów, jak opracować plan nadzoru pedagogicznego, przeprowadzić ewaluację wewnętrzną i przygotować się do ewaluacji zewnętrznej. Zobacz, jakie masz obowiązki po zmianie rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym, jakie opracowujesz dokumenty, jak prowadzić obserwację!

Opinia związków zawodowych w sprawie zmiany czasu pracy przedszkola lub jego likwidacji

Pytanie: Organ prowadzący ogranicza od września czas pracy przedszkola do 5 godzin. Czy taką zmianę, która zostanie podjęta w uchwale rady gminy, opiniują nauczycielski związki zawodowe? Ten sam punkt przedszkolny z powodu niskiej ilości dzieci proponowany jest do likwidacji w trakcie trwania roku szkolnego. Czy również w stosunku do uchwały intencyjnej rady gminy wypowiadają się związki zawodowe?

ee1191fc675e9d920d2b5e8ae0b4cddde62965a8-xlarge

Archiwalny Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora na rok szkolny 2018/2019

Jak co roku do 15 września dyrektor musi przedstawić plan nadzoru pedagogicznego. W tym roku szkolnym warto przeanalizować kierunki polityki oświatowej państwa i opisać poszczególne działania. Przedstawiamy przykładowy plan nadzoru!

Archiwalny Włączenie gimnazjum do podstawówki – jak ująć wnioski z nadzoru w planie na rok szkolny 2017/2018

Pytanie: W jaki sposób należy ująć wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017 w nowym planie nadzoru w roku szkolnym 2017/2018, jeżeli do szkoły podstawowej zostało włączone gimnazjum? Czy w planie nadzoru należy uwzględnić klasy gimnazjalne oddzielnie, czy wszystkie klasy szkoły razem?

Archiwalny Plan nadzoru i koncepcja pracy szkoły w szkole filialnej

Pytanie: Czy w szkole filialnej obowiązuje koncepcja pracy szkoły i plan nadzoru pedagogicznego taki sam jak w szkole macierzystej? 

Archiwalny Przykładowe sprawozdanie z nadzoru na koniec roku szkolnego

Co roku przygotowujesz sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego. Masz na to czas tylko do 31 sierpnia! Zaprezentowany tekst stanowi jedynie jego propozycję. Wybór formy i układ treści zależy od Ciebie. Przygotowując swoje wystąpienie możesz zaplanować w podsumowaniu odwołanie się do koncepcji pracy szkoły pokazując, że działania podejmowane w mijającym roku były z nią zgodne.  

Archiwalny Procedury dotyczące podnoszenia jakości pracy szkoły

Pytanie: Jakie procedury niezbędne do podnoszenia jakości pracy szkoły powinny być wprowadzone w szkole?

Archiwalny Ewaluacja zewnętrzna dotycząca wymagań - na co dyrektor powinien się przygotować

Pytanie: W szkole będzie przeprowadzona ewaluacja problemowa dotycząca następujących wymagań:3 - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, 6 - W szkole lub placówce są prowadzone działania wspomagające rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 11 - Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.Na co dyrektor powinien zwrócić uwagę, przygotowując się do tej kontroli?

Archiwalny Analiza ilościowa i jakościowa egzaminu maturalnego

Pytanie: Jakie elementy powinna zawierać ilościowa, a jakie jakościowa analiza egzaminu maturalnego?

Archiwalny Ewaluacja zewnętrzna - zasady przeprowadzania

O liczbie i rodzaju ewaluacji zewnętrznych (całościowe, problemowe) w skali kraju decyduje minister, kierując się kierunkami polityki oświatowej państwa. Określa także narzędzia do ustalania czy szkoły i placówki spełniają wymagania badane podczas ewaluacji zewnętrznej co najmniej na poziomie podstawowym. szkoły i placówki. Narzędzia są jawne - będziesz wiedział, co się w nich znajduje. Rozporządzenie nie wskazuje jak często w danej szkole będzie przeprowadzana ewaluacja.

Archiwalny Nadzór pedagogiczny w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych

Pytanie: Czy ewaluacja obowiązuje też w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci głęboko upośledzonych ze sprzężeniami?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel