Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły obejmuje wiele sfer jej działalności. Dlatego trzeba uważać na przepisy, które szybko się zmieniają. W tym miejscu znajdziesz aktualne porady ekspertów, jak opracować plan nadzoru pedagogicznego, przeprowadzić ewaluację wewnętrzną i przygotować się do ewaluacji zewnętrznej. Zobacz, jakie masz obowiązki po zmianie rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym, jakie opracowujesz dokumenty, jak prowadzić obserwację!

Archiwalny Włączenie gimnazjum do podstawówki – jak ująć wnioski z nadzoru w planie na rok szkolny 2017/2018

Pytanie: W jaki sposób należy ująć wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017 w nowym planie nadzoru w roku szkolnym 2017/2018, jeżeli do szkoły podstawowej zostało włączone gimnazjum? Czy w planie nadzoru należy uwzględnić klasy gimnazjalne oddzielnie, czy wszystkie klasy szkoły razem?

Archiwalny Plan nadzoru i koncepcja pracy szkoły w szkole filialnej

Pytanie: Czy w szkole filialnej obowiązuje koncepcja pracy szkoły i plan nadzoru pedagogicznego taki sam jak w szkole macierzystej? 

Archiwalny Przykładowe sprawozdanie z nadzoru na koniec roku szkolnego

Co roku przygotowujesz sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego. Masz na to czas tylko do 31 sierpnia! Zaprezentowany tekst stanowi jedynie jego propozycję. Wybór formy i układ treści zależy od Ciebie. Przygotowując swoje wystąpienie możesz zaplanować w podsumowaniu odwołanie się do koncepcji pracy szkoły pokazując, że działania podejmowane w mijającym roku były z nią zgodne.  

Archiwalny Procedury dotyczące podnoszenia jakości pracy szkoły

Pytanie: Jakie procedury niezbędne do podnoszenia jakości pracy szkoły powinny być wprowadzone w szkole?

Archiwalny Ewaluacja zewnętrzna dotycząca wymagań - na co dyrektor powinien się przygotować

Pytanie: W szkole będzie przeprowadzona ewaluacja problemowa dotycząca następujących wymagań:3 - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, 6 - W szkole lub placówce są prowadzone działania wspomagające rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 11 - Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.Na co dyrektor powinien zwrócić uwagę, przygotowując się do tej kontroli?

Archiwalny Analiza ilościowa i jakościowa egzaminu maturalnego

Pytanie: Jakie elementy powinna zawierać ilościowa, a jakie jakościowa analiza egzaminu maturalnego?

Archiwalny Ewaluacja zewnętrzna - zasady przeprowadzania

O liczbie i rodzaju ewaluacji zewnętrznych (całościowe, problemowe) w skali kraju decyduje minister, kierując się kierunkami polityki oświatowej państwa. Określa także narzędzia do ustalania czy szkoły i placówki spełniają wymagania badane podczas ewaluacji zewnętrznej co najmniej na poziomie podstawowym. szkoły i placówki. Narzędzia są jawne - będziesz wiedział, co się w nich znajduje. Rozporządzenie nie wskazuje jak często w danej szkole będzie przeprowadzana ewaluacja.

Archiwalny Nadzór pedagogiczny w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych

Pytanie: Czy ewaluacja obowiązuje też w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci głęboko upośledzonych ze sprzężeniami?

Archiwalny Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji oddziału przedszkolnego

Pytanie: Rodzic dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego często zgłasza różne uwagi krytyczne do organizacji tego oddziału (np. dzieci w różnym wieku, liczba dzieci w grupie powinna być pomniejszona z uwagi na „przerośnięte” dzieci, program napisał nauczyciel, itp.). Nie przekonują go wyjaśnienia dyrektora. Spodziewam się, że złoży skargę do kuratorium. Jakich dokumentów mogą wymagać wizytatorzy, jeśli będą badać skargę? Jakie zapisy powinny być zawarte w statucie szkoły w zakresie organizacji oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej? W naszej szkole (niepubliczna) istnieje tylko tzw. "zerówka" - jakie dokumenty powinniśmy mieć, by nie zaskoczyła nas wizytator.

Archiwalny Ochrona danych osobowych a kserowanie i wynoszenie ze szkoły dokumentów przez wizytatora

Pytanie: Czy zgodnie z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych wizytator kuratorium podczas kontroli może kserować dokumenty i wynosić z placówki?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel