Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Ocenianie uczniów

Ocenianie uczniów to bardzo ważny element kształcenia i wychowania. W tym miejscu dowiesz się: jak prawidłowo klasyfikować ucznia, na jakich warunkach uczeń może powtarzać klasę, jak nieobecności wpływają na ocenę. Znajdziesz tu porady dotyczące ocen z zajęć i zachowania, zasady klasyfikacji i promocji uczniów. Przeczytaj i dowiedz się, jakimi zasadami trzeba się kierować wystawiając oceny!

Klasyfikacja końcoworoczna uczniów w liceum, gdy w szkole trwa strajk

Pytanie: Na podstawie jakich przepisów można przeprowadzić klasyfikację końcową uczniów klas trzecich liceum ogólnokształcącego, gdy 100% członków rady pedagogicznej bierze udział w strajku nauczycieli?

Uczeń szkoły specjalnej – czy może otrzymać świadectwo z czerwonym paskiem

Pytanie: Czy uczeń szkoły specjalnej może otrzymać świadectwo z czerwonym paskiem?

Kto wykonawcą uchwały klasyfikacyjnej

Pytanie: Komu powierza się wykonanie uchwały rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji śródrocznej?

Sprawdź, kiedy klasyfikować ucznia z przedłużonym okresem nauki

Pytanie: Czy w arkuszu ocen ucznia, który ma wydłużony etap edukacyjny, wpisujemy wyniki klasyfikacji rocznej?

Sprawdź, czy konieczne jest uzasadnienie niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej

Pytanie: Czy nauczyciel, wystawiając ocenę klasyfikacyjną niedostateczną z danych zajęć edukacyjnych, ma obowiązek pisemnego uzasadnienia tej oceny i dołączenia jej do protokołu z posiedzenia rady pedagogicznej?

Symbol „0” w wewnątrzszkolnym ocenianiu

Pytanie: Czy można stosować w ocenianiu wewnątrzszkolnym symbol „0” w przypadku, kiedy uczeń nie napisał pracy pisemnej w wyznaczonym terminie i nie przystąpił do poprawy tejże pracy pisemnej lub odmówił pisania pracy pisemnej mimo obecności w szkole? Ten symbol wpływałby wówczas na obniżenie średniej oceny.

Jakie wymagania na ocenę celującą

Pytanie: Czy zapisy w wewnątrzszkolnym ocenianiu stanowiące o wymaganiach wykraczających poza program nauczania na ocenę celującą są zgodne z prawem?

Odczytywanie przewidywanych ocen na forum klasowym – czy to możliwe

Pytanie: Czy nauczyciel może na forum klasy odczytać uczniom przewidywane oceny na I semestr?

Zajęcia rozwijające zainteresowania – czy powinny być oceniane i wpisywane na świadectwo

Pytanie: W nowej podstawie programowej dla klas VIII są godziny do dyspozycji dyrektora w ramach, których mają się odbywać zajęcia rozwijające kreatywność. Czy te zajęcia mają być oceniane, czy będą wpisywane na świadectwie, czy nieklasyfikowanie dotyczy tych zajęć?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel