Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Ocenianie uczniów

Ocenianie uczniów to bardzo ważny element kształcenia i wychowania. W tym miejscu dowiesz się: jak prawidłowo klasyfikować ucznia, na jakich warunkach uczeń może powtarzać klasę, jak nieobecności wpływają na ocenę. Znajdziesz tu porady dotyczące ocen z zajęć i zachowania, zasady klasyfikacji i promocji uczniów. Przeczytaj i dowiedz się, jakimi zasadami trzeba się kierować wystawiając oceny!

egzamin

9 pytań o klasyfikację roczną w roku szkolnym 2019/2020

Zbliża się koniec zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020. Roku szczególnym z uwagi na pandemię COVID-19, która wymusiła przejście na system nauczania zdalnego. Jaki wpływ będzie miała zaistniała sytuacja na klasyfikację w tym roku szkolnym? Jak zorganizować posiedzenie rady klasyfikacyjnej w czasie zawieszenia funkcjonowania jednostek oświaty? Odpowiadamy na pytania naszych Czytelników.

Uczeń przyjęty tuż przed końcem zajęć – kto dokonuje klasyfikacji

Pytanie: Tuż przed klasyfikacją do szkoły przyjmowany jest nowy uczeń. Kto powinien go sklasyfikować?

Termin klasyfikacji dla ucznia, który zdał egzamin klasyfikacyjny

Pytanie: Uczeń będzie w ostatnim tygodniu nauki zdawał egzamin klasyfikacyjny. Rada klasyfikacyjna odbywa się w przeddzień egzaminu klasyfikacyjnego. Czy jeśli uczeń zda ten egzamin, to powinna odbyć się kolejna rada klasyfikacyjna i uczeń powinien otrzymać świadectwo ze wszystkimi uczniami?

Ocena roczna a brak klasyfikacji w pierwszym półroczu

Pytanie: Uczennica została przyjęta do klasy VIII od drugiego półrocza. W poprzedniej szkole nie została sklasyfikowania z żadnych zajęć edukacyjnych na śródrocze (nie chodziła do szkoły). W obecnej szkole w czasie nauczania zdalnego uzyskała dobre i bardzo dobre oceny z bieżącego materiału. Czy przy ustalaniu oceny końcoworocznej uczennica powinna wykazać się wiedzą i umiejętnoścami z zakresu pierwszego półrocza?

Diagnozy i egzaminy próbne a ocenianie śródroczne i roczne

Pytanie: Czy w szkole ponadpodstawowej obowiązkowe jest przeprowadzanie diagnoz i egzaminów próbnych? Czy ocenianie za te diagnozy powinno mieć wpływ na oceny śródroczne i roczne.

Uchwała klasyfikacyjna dotycząca ucznia w edukacji domowej

Pytanie: Uczeń klasy I spełnia obowiązek szkolny w trybie edukacji domowej. Czy dokonując jego klasyfikacji (po wcześniejszym zdaniu egzaminu) rada pedagogiczna powinna podjąć uchwałę również w sprawie klasyfikacji tego ucznia.

Uchwała rady pedagogicznej ws klasyfikacji śródrocznej – czy na pewno

Pytanie: Czy zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej wymaga podjęcia uchwały rady pedagogicznej podczas zebrania skoro oceny śródroczne nie są ocenami promocyjnymi?

Zajęcia rewalidacyjne a klasyfikacja ucznia

Pytanie: Czy nieobecność dziecka na zajęciach rewalidacyjnych w szkole specjalnej ma wpływ na klasyfikacje ucznia?

Klasyfikacja ucznia przebywającego długotrwale w szpitalu

Pytanie: Uczeń aktualnie przebywa w szpitalu a dziennym oddziale i tam w szkole przyszpitalnej realizuje obowiązek szkolny. Która szkoła dokonuje klasyfikacji śródrocznej?

Ocena zachowania a zerowa frekwencja

Pytanie: Czy uczniowi, który ma prawie 100% nieobecności nieusprawiedliwionej i jest nieklasyfikowany z wszystkich przedmiotów wystawia się ocenę z zachowania?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel