Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Ocenianie uczniów

Ocenianie uczniów to bardzo ważny element kształcenia i wychowania. W tym miejscu dowiesz się: jak prawidłowo klasyfikować ucznia, na jakich warunkach uczeń może powtarzać klasę, jak nieobecności wpływają na ocenę. Znajdziesz tu porady dotyczące ocen z zajęć i zachowania, zasady klasyfikacji i promocji uczniów. Przeczytaj i dowiedz się, jakimi zasadami trzeba się kierować wystawiając oceny!

Powtarzanie klasy – nie zawsze bez ograniczeń

Pytanie: Czy niepełnoletni uczeń w szkole ponadgimnazjalnej może kilkakrotnie powtarzać tę samą klasę? Czy istnieje przepis ograniczając tę możliwość oraz czy te same zasady dotyczą uczniów pełnoletnich i słuchaczy w szkołach dla dorosłych?

Skreślenie nieklasyfikowanego ucznia – czy to zasadne

Pytanie: Czy uczeń klasy pierwszej technikum, który ze względu na notoryczną absencję w szkole został z końcem czerwca niesklasyfikowany, automatycznie pozostaje w klasie i powtarza rok? Czy jest nadal uczniem technikum?

Obligatoryjny egzamin klasyfikacyjny – czy to zgodne z prawem

Pytanie: Czy możemy zapisać w statucie szkoły ponadpodstawowej, że uczeń, który ma niższą frekwencję niż 50% z danego przedmiotu, obligatoryjnie pisze egzamin klasyfikacyjny z tego przedmiotu?

Zmiana oceny z zachowania – czy konieczna jest nowa uchwała RP

Pytanie: Rodzic złożył odwołanie od oceny jego dziecka z zachowania. Czy po rozpoznaniu odwołania dyrektor musi zwłoać nadzwyczajną radę pedagogiczną i jeszcze raz zatwierdzić wyniki klasyfikacji?

Czy można nie klasyfikować niepełnosprawnego ucznia

Pytanie: Czy uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym może być nieklasyfikowany z przedmiotów (ocena opisowa) z powodu braku wiedzy i umiejętności? 

Pozostawienie ucznia w tej samej klasie na wniosek rodziców – kiedy to możliwe

Pytanie: Uczeń klasy IV objęty indywidualna ścieżka edukacyjną osiąga dopuszczające oceny z poszczególnych przedmiotów. Matka prosi o pozostawienia dziecka w klasie czwartej. Czy ten wniosek powinien być uwzględniony?

Egzamin poprawkowy w klasie VIII

Pytanie: Czy uczeń w klasie VIII mający jedną lub dwie oceny niedostateczne może mieć egzamin poprawkowy w sierpniu czy też nie kończy szkoły?

Informacja dla rodziców o proponowanych ocenach rocznych – czy także w klasach I-III

Pytanie: Czy o proponowanych ocenach należy informować na piśmie również rodziców uczniów klas I-III szkoły podstawowej?

Czy niestrajkujący nauczyciele mogą wystawić oceny uczniom klas maturalnych

Pytanie: W naszej szkole nie strajkuje 2 nauczycieli. Czy mogą oni, na polecenie dyrektora, wystawić oceny końcowe dla uczniów klas maturalnych?

Czy dyrektor może wystawić oceny za strajkujących nauczycieli

Pytanie: W związku ze strajkiem w klasach maturalnych nie wszystkie oceny zostały wystawione. Czy jeżeli strajk wciąż będzie trwał, dyrektor szkoły, może wystawić oceny za nauczyciela? I na jakiej podstawie? Czy na podstawie średnich ocen w dzienniku elektronicznym? A co z nauczycielami, którzy są na L-4 i nie wrócą do konferencji klasyfikacyjnej? Jak dyrektor ma się zachować w takich sytuacjach?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel