Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Podstawa programowa, szkolny plan nauczania

Przepisy prawne związane z podstawą programową zmieniają się. Dlatego tak ważne jest być na bieżąco z aktualnymi regulacjami. W tym miejscu znajdziesz odpowiedzi ekspertów dotyczące realizacji podstawy programowej, w tym m.in. czy nauczyciel może wymagać znajomości treści wykraczających poza podstawę programową, jakie zajęcia podlegają procedurze przyjmowania programów nauczania. Nowa podstawa to nowe obowiązki, nowe przepisy i wytyczne! Zapoznaj się z nimi i przekaż swoim nauczycielom!

Jakie zajęcia podlegają procedurze przyjmowania programów nauczania

Pytanie: Czy program zajęć z wychowawcą w liceum podlega zatwierdzeniu zgodnie z procedurą przyjmowania programów nauczania w szkole? Czy zajęcia pozalekcyjne też powinny mieć plany nauczania zatwierdzone według tej procedury?

Archiwalny Co z podstawą programową dla ucznia klasy gimnazjalnej, któremu wydłużono etap edukacyjny

Pytanie: Rada pedagogiczna podjęła uchwałę w sprawie wydłużenia etapu edukacyjnego uczniowi trzeciej klasy gimnazjalnej. W roku szkolnym 2019/2020 będzie on uczniem klasy ósmej. Czy wówczas będzie go nadal obowiązywała podstawa programowa dla gimnazjum?

Archiwalny Projekt edukacyjny w ośmioletniej szkole podstawowej – czy obowiązkowy

Pytanie: Czy w ośmioletniej szkole podstawowej będzie obowiązywał projekt edukacyjny? Czy może już obowiązuje? I na jakich zasadach: takich samych, jak w drugiej klasie gimnazjum?

Archiwalny Uzupełnianie różnic programowych czy egzamin klasyfikacyjny

Pytanie: Do klasy III gimnazjum przyszedł uczeń z innej szkoły, który został objęty nauczaniem indywidualnym. W poprzednim gimnazjum nie uczył się informatyki. Obecnie ten uczeń ma informatykę w klasie III w formie nauczania indywidualnego. Nauczyciel ma możliwość zrealizowania z nim wszystkich wymagań z podstawy programowej. Czy istnieje konieczność zdawania egzaminu klasyfikacyjnego z informatyki przez tego ucznia z zakresu materiału klasy II gimnazjum?

Archiwalny Edukacja zdrowotna jako osobny moduł dla III etapu edukacyjnego

Pytanie: Czy obowiązuje realizacja edukacji zdrowotnej w ramach oddzielnego modułu wychowania fizycznego dla III etapu edukacyjnego w ramach obowiązujących godzin wynikających z ramowych planów nauczania? Jaka jest podstawa prawna?

Archiwalny Czy nauczyciel religii może odmówić udziału w realizacji projektu edukacyjnego?

Pytanie: Czy przepisy prawa zabraniają nauczycielowi religii prowadzenia obowiązkowego dla uczniów gimnazjum projektu edukacyjnego?

Archiwalny Niezrealizowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych - konsekwencje wobec dyrektora szkoły

Pytanie: Jakie konsekwencje mogą być wyciągnięte wobec dyrektora, jeśli nie zostaną zrealizowane, wymagane rozporządzeniem, godziny obowiązkowych zajęć z niektórych przedmiotów w 3 klasie gimnazjum?

Archiwalny Zwolnienie ucznia gimnazjum z realizacji projektu edukacyjnego - przesłanki

Pytanie: Czy jeśli sprawność intelektualna dziecka kształtuje się na poziomie niższym niż przeciętna dla normy wiekowej i posiada ono wąski zakres wiadomości i słownictwa (opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej) można to potraktować jako sytuację wyjątkową i na tej podstawie zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego?

Archiwalny Prowadzenie zajęć w ramach innowacji pedagogicznej przez nowego nauczyciela

Pytanie: Czy zajęcia odbywające się w ramach innowacji pedagogicznej mogą być prowadzane przez nauczyciela, który wcześniej nie został zgłoszony w dokumentacji składanej do kuratorium?

Archiwalny Praktyki zawodowe w firmie poza granicami kraju - możliwe?

Pytanie: Czy uczeń pełnoletni (trzecia klasa technikum), może odbywać obowiązkową praktykę zawodową w wymiarze czterech tygodni w firmie zagranicznej - poza granicami kraju?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel