Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole to bardzo ważny element kształcenia. Ważne jest również, żeby być na bieżąco z przepisami, które zmieniają zakres pomocy. W tym miejscu znajdziesz najważniejsze porady i artykuły dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Uzyskasz odpowiedzi na pytania, jak zwalniać uczniów z orzeczeniem z zajęć, jak zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Twojej szkole, jak zmieniają się przepisy i na co dyrektor musi zwrócić uwagę w przypadku kształcenia ucznia z orzeczeniem.

Zgoda na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą tuż przed końcem zajęć

Pytanie: Czy na niecały miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego dyrektor szkoły może wydać decyzję o przyjęciu i zezwoleniu na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą dziecka rejonowego, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego? Decyzja ma dotyczyć bieżącego roku szkolnego.

Ważność orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego na I etap edukacyjny

Pytanie: Czy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane po 1 września 2017 r. wydane na I etap edukacyjny zachowuje ważność do końca klasy III czy IV?

Czy rodzic może zrezygnować z jakiejś formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pytanie: W ramach udzielonej przez szkołę pomocy (wynikającej ze złożonej w szkole przez rodzica opinii PPP) uczeń miał uczęszczać na zajęcia pozalekcyjne stosowne do jego potrzeb. Rodzic na piśmie zrezygnował z tej formy pomocy. Czy ma do tego prawo? Wizytator kuratorium twierdzi, że nie ma takiego prawa a szkoła musi kontynuować udzielone formy pomocy.

Ważność orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznych na rok szkolny 2019/2020

Pytanie: Jak jest z ważnością orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych? W zeszłym roku szkolnym wystawione na etap kl. I-III były ważne jeszcze w klasie IV. Czy te przepisy obowiązują w tym roku również, czy rodzice z dziećmi muszą zgłosić się do poradni na nowe badania?

Przedłużenie okresu nauki w szkole specjalnej i szkole przysposabiającej do pracy

Pytanie: Czy uczeń klasy III gimnazjum w szkole specjalnej lub klasy III szkoły przysposabiającej do pracy, który już powtarza III klasę, może mieć jeszcze przedłużony okres nauki na danym etapie?

Przekazanie kopii IPET rodzicom – czy obowiązkowe

Pytanie: Czy szkoła jest zobligowana do przekazania kopii IPET dla rodziców i kiedy powinna to zrobić?

Zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty ucznia z orzeczeniem – co dalej z edukacją

Pytanie: Uczeń VIII klasy jest zwolniony z egzaminu decyzją OKE ze względu na orzeczenie - autyzm i niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim (sprzężenie). Czy zwolnienie ucznia nie zamyka mu drogi do szkoły ponadpodstawowej?

Wydłużenie etapu edukacyjnego uczniowi szkoły zawodowej – czy możliwe

Pytanie: Czy można wydłużyć etap edukacyjny uczniowi zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej w roku szkolnym 2018/2019?

wydłużenie etapu edukacyjnego

Czy w roku szkolnym 2018/19 można wydłużyć etap edukacyjny w klasie III gimnazjum

Wydłużenie etapu uczniowi klasy III gimnazjalnej w roku szkolnym 2018/2019 jest możliwe. Konsekwencją jest kontynuowanie nauki przez ucznia w klasie VIII szkoły podstawowej (art. 128 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe).

Jakiemu dziecku można odroczyć obowiązek szkolny

Pytanie: Czy 6-latka z orzeczeniem ze względu na słabosłyszenie oraz opinią o potrzebie wczesnego wspomagania będzie można odroczyć od obowiązku szkolnego?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel