Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole to bardzo ważny element kształcenia. Ważne jest również, żeby być na bieżąco z przepisami, które zmieniają zakres pomocy. W tym miejscu znajdziesz najważniejsze porady i artykuły dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Uzyskasz odpowiedzi na pytania, jak zwalniać uczniów z orzeczeniem z zajęć, jak zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Twojej szkole, jak zmieniają się przepisy i na co dyrektor musi zwrócić uwagę w przypadku kształcenia ucznia z orzeczeniem.

Dokumentacja nauczania indywidualnego

Pytanie: Jakie dokumenty należy przygotować, żeby zorganizować nauczanie indywidualne ucznia?

Kto dokonuje odroczenia obowiązku szkolnego

Pytanie: Dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego (nie zamieszkuje w obwodzie szkoły, w której realizuje ww. obowiązek). Rodzice złożyli wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego i wolę kontynuowania przygotowania przedszkolnego w dotychczasowej szkole. Kto wydaje decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego: dyrektor tej szkoły, do której uczęszcza dziecko, czy dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko zamieszkuje?

Co zrobić, gdy pełnoletni uczeń z nauczaniem indywidualnym często odwołuje zajęcia

Pytanie: Jak postępować wobec ucznia pełnoletniego nauczanego indywidualnie w domu, jeśli notorycznie odwołuje zaplanowane wcześniej i ustalone z nim zajęcia? Rodzice w procesie ustalania terminu i odwoływania zajęć nie uczestniczą. Sytuacja trwa już drugi semestr, pomimo licznych spotkań i rozmów zarówno z rodzicami, jak i z uczniem, co powoduje olbrzymie problemy w zrealizowaniu odpowiedniej tygodniowej liczby godzin zajęć.

Kiedy trzeba wydać legitymację szkolną dziecku niepełnosprawnemu

Pytanie: W jakim przypadku należy wydać dziecku legitymację szkolną dziecka niepełnosprawnego – dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego czy dla dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez MOPS?

Nauczyciel wspomagający w szkole policealnej

Pytanie: W szkole policealnej dla dorosłych w systemie stacjonarnym mamy dwóch słuchaczy niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim z orzeczeniem o niepełnosprawności znacznym. Czy można zatrudnić, niekoniecznie na etat, nauczyciela wspomagającego (asystenta)?

Odmowa zorganizowania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w szkole niepublicznej – czy możliwa

Pytanie: Czy niepubliczna szkoła podstawowa może odmówić organizowania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia i zawrzeć w statucie szkoły oraz w umowie o kształcenie z rodzicami ucznia zapis o treści: „szkoła nie prowadzi zindywidualizowanej ścieżki kształcenia” lub „szkoła może odmówić prowadzenia zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”?

Dokumentowanie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

Pytanie: Jaką dokumentację powinna prowadzić szkoła dla ucznia, który będzie objęty zindywidualizowaną ścieżką kształcenia? Czy należy założyć dla ww. ucznia dziennik, dla przedmiotów realizowanych indywidualnie? W formie jakiego dokumentu przedstawić rodzicowi informację o realizacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia?

Minimalna częstotliwość dokonywania oceny funkcjonowania dziecka przez zespoły terapeutyczne

Pytanie: Mamy pytanie dotyczące zespołów terapeutycznych. Czy jest konieczność przeprowadzania ich w grupach rewalidacyjno-wychowawczych? Jeśli tak, to z jaka częstotliwością?

Ważność orzeczenia wydanego na II etap edukacyjny

Pytanie: Czy orzeczenie wydane do końca II etapu edukacyjnego automatycznie zyskuje ważność do końca szkoły podstawowej?

Czy pełnoletni słuchacz może zrezygnować z pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pytanie: Czy słuchacze pełnoletni, którzy dostarczyli do szkoły orzeczenie oraz opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej, mogą zrezygnować z oferowanej przez szkołę pomocy, podpisując oświadczenie o rezygnacji?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel