Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Rekrutacja i przechodzenie uczniów z innej szkoły

Przepisy prawne związane z przechodzeniem uczniów do innych szkół ciągle się zmieniają. Dlatego tak ważne jest być na bieżąco z aktualnymi regulacjami. W tym miejscu znajdziesz aktualne porady, wskazówki dotyczące przechodzenia uczniów - jakie warunki trzeba spełnić, czy można przyjąć ucznia wracającego z zagranicy i do jakiej klasy przyjąć takiego ucznia. Dowiesz się także, co zrobić, gdy uczeń nie posiada świadectwa z poprzedniej szkoły!

Zakup podręcznika dla ucznia, który przeniósł się do szkoły w trakcie roku szkolnego

Pytanie: Rodzic przeniósł dziecko do I klasy naszej szkoły podstawowej. Nauczyciel oprócz elementarza MEN korzysta również z dodatkowych materiałów edukacyjnych - ćwiczenia do edukacji wczesnoszkolnej oraz podręcznik do języka angielskiego. Organ prowadzący zwrócił już pieniądze przeznaczone na zakup darmowych podręczników dla uczniów klasy I. Kolejne wnioski na dotacje można składać dopiero w okolicach marca, zatem co można zrobić w takie sytuacji? Jak nauczyciel ma pracować z uczniem? Co należy w tej sytuacji zrobić?

Przyjęcie dziecka, które mieszka w obwodzie szkoły, ale jest zameldowane poza nim

Pytanie: Rodzic zapisał do szkoły dziecko, które mieszka na terenie miejscowości, w której znajduje się szkoła, ale jest zameldowane w mieście i nie znajduje się na wykazie dzieci otrzymanym z Urzędu Gminy. Jak traktować to dziecko? Czy należy przyjąć je do szkoły z urzędu, czy poddać rekrutacji?

Przyjęcie ucznia, który realizował obowiązek szkolny we Włoszech

Pytanie: Uczeń z obwodu szkoły realizuje obowiązek szkolny od klasy I do chwili obecnej za granicą. Jest uczniem IV klasy w szkole we Włoszech. Realizuje włoski program nauczania, w którym nie ma nauki języka polskiego. Rodzice postanowili wrócić do Polski, a tym samym wysłać dziecko do polskiej szkoły. Do której klasy należy przyjąć ucznia?

Przyjęcie ucznia spoza obwodu szkoły - decyzja dyrektora

Pytanie: Do szkoły wpłynął wniosek o przyjęcie dziecka do klasy III szkoły podstawowej. Dziecko to mieszka poza obwodem  szkoły. W szkole są dwa oddziały klasy III szkoły podstawowej (klasa IIIa - 25 uczniów, klasa IIIb - 24 uczniów, obie klasy ogólnodostępne). Czy szkoła musi przyjąć to dziecko? Czy można zatrzymać wolne miejsce dla ewentualnego dziecka z rejonu?

Przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową – jak przeprowadzić rekrutację

Pytanie: Czy dyrektor gimnazjum, które od 1 września 2017 r. będzie szkołą podstawową, ma obowiązek wydania zarządzenia w sprawie rekrutacji do szkoły podstawowej? Jeśli tak, to jaka jest podstawa prawna takiego zarządzenia (oprócz uchwały rady gminy i zarządzenia wójta)?

Jakie są terminy i kto określa kryteria przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018

Pytanie: Kto – organ stanowiący czy wykonawczy JST – określa na rok szkolny 2017/18: terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych, kryteria rekrutacji i kryteria w postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo oświatowe?

Brak świadectwa ucznia powracającego z zagranicy – do której klasy należy go przyjąć

Pytanie: Uczennica, uczęszczająca do III klasy szkoły podstawowej, po I półroczu wyjechała z rodzicami za granicę. Aktualnie chce wrócić do tej samej szkoły, po nieobecności prawie rocznej. Rodzice dziecka nie posiadają świadectwa z poprzedniej szkoły. Do której klasy należy przyjąć dziecko?

Termin składania zgłoszeń do szkół obwodowych - czy obowiązuje w przepisach

Pytanie: Jaki organ ogłasza termin zapisów do klas pierwszych i składanie zgłoszeń dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej, które przyjmowane są z urzędu? Dyrektor czy organ prowadzący?

Zasady rekrutacji do szkół – wprowadzane zarządzeniem dyrektora czy uchwałą rady pedagogicznej

Pytanie: Czy zasady rekrutacji do poszczególnych typów szkół zespołu (szkoła podstawowa i gimnazjum) muszą być zatwierdzone przez radę pedagogiczną, czy mogą być wprowadzone zarządzeniem dyrektora?

Przeniesienie ucznia bez zgody opiekunów

Pytanie: Uczeń gimnazjum jest uczniem spoza obwodu szkoły. Czy dyrektor może przenieść ucznia do szkoły obwodowej bez zgody jego prawnych opiekunów?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel