Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad obliczania wynagrodzenia nauczycieli za czas urlopu wypoczynkowego, a także zasad ustalania wysokości ekwiwalentu za urlop nauczyciela .

Żądanie odsetek od ekwiwalentu za nieudzielony urlop uzupełniający

Pytanie: Nauczycielka w roku szkolnym 2016/2017 przebywała na urlopie dla poratowania zdrowia i nie wykorzystała w związku z tym urlopu w czasie ferii. Rozwiązując swój stosunek pracy za wypowiedzeniem z dniem 31 sierpnia 2018 r. zażądała wypłaty ekwiwalentu wraz ustawowymi odsetkami za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Czy słusznie?

Wynagrodzenie za ferie zimowe dyrektora szkoły

Pytanie: Jakie dyrektorowi przysługuje wynagrodzenie w czasie ferii zimowych? Dyrektor nie wziął urlopu i w czasie ferii zimowych pracował w szkole. Czy możliwe jest żeby dyrektor, który był na urlopie otrzymał wyższe wynagrodzenie (średnia z nadgodzin), niż dyrektor, który pracował - nie wypłacono mu nadgodzin (chodzi o czas ferii zimowych)?

Ekwiwalent za urlop w przypadku śmierci nauczyciela, który miał prawo do urlopu uzupełniającego

Pytanie: Nauczycielka od 21 września 2016 r.  do 16 lutego 2018 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim i świadczeniu rehabilitacyjnym. W dniu 16 lutego zmarła. Jak obliczyć dni urlopu, za który przysługuje ekwiwalent?

Ekwiwalent za urlop po stanie nieczynnym

Pytanie: Za ile dni należy wypłacić ekwiwalent nauczycielowi, którego stosunek pracy wygasa po stanie nieczynnym?

Wynagrodzenie urlopowe i za część miesiąca, w którym dyrektor korzystał z urlopu

Pytanie: W jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie urlopowe i wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca dyrektora szkoły, który ma zaplanowanych 5 dni roboczych urlopu w lutym? W okresie wrzesień 2017 - styczeń 2018 dyrektor wypracował w sumie 118 godzin ponadwymiarowych.

Rozliczenie urlopu nauczyciela zatrudnionego równolegle w innej szkole

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany został zatrudniony na czas zastępstwa od 04.09.2017 do 07.11.2017 a następnie od 04.12.2017 do 17.01.2018. Nauczyciel jest jednocześnie zatrudniony w innej szkole przez mianowanie. Czy należy wypłacić ekwiwalent za urlop i za ile dni?

Wynagrodzenie za ferie zimowe dyrektora szkoły, który nie korzysta w tym czasie z urlopu

Pytanie: Dyrektor szkoły podstawowej nie skorzysta z urlopu wypoczynkowego w czasie ferii zimowych, zostawiając go sobie na ferie letnie. Jak w związku z tym przedstawia się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe za okres ferii zimowych?

Wynagrodzenie za godziny w ramach projektu unijnego w wynagrodzeniu urlopowym

Pytanie: Czy wynagrodzenie nauczycieli za zajęcia prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz a realizowane w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej należy uwzględniać w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy i ekwiwalencie za urlop nauczycieli ?

Średnia urlopowa dyrektora szkoły od 1 stycznia 2018 r.

Pytanie: Jak obliczyć średnią urlopową z godzin dla dyrektora lub wicedyrektora placówki feryjnej, który będzie korzystał z urlopu wg nowych zasad? Czy sumę wynagrodzenia podzielić przez 30 czy 21?

Żądanie zwrotu średniej urlopowej wypłaconej w okresie ferii

Pytanie: W okresie ferii letnich dyrektor nie korzystał z urlopu z uwagi na prace remontowe. Mimo to zostało mu wypłacone wynagrodzenie urlopowe, w tym średnia z nadgodzin. Organ prowadzący żąda teraz zwrotu tego wynagrodzenia. Czy słusznie?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel