Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Finanse i rachunkowość

Dyrektor szkoły odpowiada za finanse placówki. W tym miejscu znajdziesz porady ekspertów na temat zarządzania finansami szkoły - jakie szkoła płaci podatki, z jakich może być zwolniona, jak uregulować wynajem pomieszczeń szkolnych. Ponadto, przeczytasz o dokumentach i procedurach związanych z prowadzeniem finansów i rachunkowości.

Archiwalny Finansowanie ze środków szkoły przejazdu uczniów na zawody sportowe

Pytanie: Czy szkoła może sfinansować, z własnych środków, przejazd wynajętym środkiem transportu uczniów na zawody sportowe?

Archiwalny Wyprawka szkolna a przekroczenie kryterium dochodowego

Pytanie: Czy mogę przyznać prawo do wyprawki szkolnej dla ucznia z rodziny niepełnej (rozwód rodziców), której dochód znacznie przekracza kryterium dochodowe, ale mama uczennicy gimnazjum choruje i posiada orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności symbol 07S wydane przez powiatowy zespół do orzekania o niepełnosprawności?

Archiwalny Podatek VAT od czynszu za dzierżawę budynku

Pytanie: Czy należy naliczać podatek VAT w przypadku umowy dzierżawy budynku na prowadzenie szkoły publicznej - ponadgimnazjalnej na cele oświatowe, w przypadku gdy budynek stanowi mienie gminy przekazane w trwały zarząd dyrektorowi zespołu szkół będącego placówką oświatową, dla której organem prowadzącym jest gmina? Umowa dzierżawy jest zawarta pomiędzy gminą - zespołem szkół reprezentowanym przez dyrektora zespołu szkół a powiatem reprezentowanym przez dyrektora zespołu szkół ponadgimnazjalnych. Czy czynsz dzierżawny za budynek podlega podatkowi VAT ?

Archiwalny Gospodarstwa pomocnicze w szkole

Pytanie: W szkole funkcjonuje dobrze prosperujące gospodarstwo pomocnicze w oparciu o bazę warsztatów szkolnych. Poza produkcją realizuje również zajęcia praktyczne dla młodzieży technikum. Ustawa nakazuje jego likwidację do końca 2010 r. Jaka jest alternatywa dla szkoły, jeżeli stan obecny z naszego punktu widzenia, nie stwarza żadnych podstaw do jego zmiany?

Archiwalny Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych a uaktualnienie książeczki zdrowia - pokrywanie kosztów przez szkołę

Pytanie: Nauczyciel przyniósł fakturę i żąda zwrotu kosztów przez szkołę. W fakturze, jako rodzaj usługi wykonanej przez lekarza pierwszego kontaktu jest napisane: "uaktualnienie książeczki zdrowia". Czy uaktualnienie książeczki zdrowia jest równoznaczne z przeprowadzeniem badania? Czy w razie kontroli finansowej dotyczącej wydatkowania środków publicznych nie zostanie nam zarzucona nieprawidłowość co do zwrotu kosztów?

Archiwalny Dysponowanie przez szkołę środkami publicznymi - wybór oferty na wykonanie określonych usług

Pytanie: Czy obowiązuje, oprócz posiadania ofert kosztorysowych, po wybraniu najkorzystniejszej, zawarcie umowy na wykonanie np. instalacji monitoringu (kwota 12.000 zł)? Czy faktura może być podstawą gwarancji naprawy? Czy może być podstawą zwolnienia dyrektora z funkcji za dokonanie zakupów w sklepie najbliżej szkoły, którego właścicielem jest osoba spokrewniona z dyrektorem? Takie zarzuty stawia kontrolujący - czy są zasadne?

Archiwalny Wysokość dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej kształcącej dorosłych w zawodzie opiekun medyczny

Pytanie: Jesteśmy szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej kształcącą dorosłych w zawodzie opiekun medyczny. Dotacja jaką otrzymujemy na kierunki medyczne jest dużo niższa od dotacji, jaką otrzymujemy na kierunki ogólnokształcące oraz zawodowe dla dorosłych. W naszym powiecie nie ma szkoły publicznej kształcącej w zawodach medycznych więc  Starostwo Powiatowe skorzystało z danych Urzędu Marszałkowskiego, który ustalił wysokość dotacji dla swojej placówki oświatowej w Sosnowcu uwzględniając tylko płace nauczycieli wraz z pochodnymi. Nie skorzystano natomiast z danych sąsiedniej gminy, która posiada placówki publiczne kształcące w zawodach medycznych. Czy jest to sytuacja prawidłowa, kiedy na kierunki medyczne, które mają najwyższe wagi w metryczce subwencji oświatowej jest przekazywana szkole najniższa dotacja? Co w takiej sytuacji nasza szkoła powinna zrobić i na czym powinna się oprzeć pisząc odwołanie?

Archiwalny Zwolnienie z opłat ustalonych przez radę gminy - czy jest możliwe

Pytanie: Uchwała rady gminy określiła sposób ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Czy w wyjątkowych sytuacjach jako dyrektor mogę zwolnić z opłat (lub obniżyć) ustalonych w sposób określony w ww. uchwale (sytuacja losowa), czy muszę odmówić? Czy może do tego upoważnić prezydent w udzielonym pełnomocnictwie, np. zapis zarządzania mieniem jednostki?

Archiwalny Wysokość dotacji dla niepublicznego gimnazjum dla dorosłych

Pytanie: Jestem dyrektorem niepublicznego gimnazjum dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej. Organ dokonujący wpisu do ewidencji, czyli gmina, zobowiązany jest przyznać dotację. W jakiej wysokości powinna być dotacja, jeśli w tej gminie nie ma publicznej placówki tego typu, a uczęszczają do nas uczniowie realizujący obowiązek szkolny?

Archiwalny Inwentaryzacja - naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Pytanie: Czy mogę uwolnić się od odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych za zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji niezgodnie z przepisami powołując się na przepis (art. 28 ustawy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych) stanowiący, że nie dochodzi się odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku działania, którego stopień szkodliwości dla finansów publicznych jest znikomy?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel