Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Ocenianie uczniów

Ocenianie uczniów to bardzo ważny element kształcenia i wychowania. W tym miejscu dowiesz się: jak prawidłowo klasyfikować ucznia, na jakich warunkach uczeń może powtarzać klasę, jak nieobecności wpływają na ocenę. Znajdziesz tu porady dotyczące ocen z zajęć i zachowania, zasady klasyfikacji i promocji uczniów. Przeczytaj i dowiedz się, jakimi zasadami trzeba się kierować wystawiając oceny!

Archiwalny Klasyfikacja cudzoziemca na odpowiedni poziom nauki

Pytanie: Czy klasyfikacja uczniów cudzoziemców na odpowiedni poziom nauki należy do moich obowiązków? Jeśli tak, jakimi kryteriami muszę się kierować?

Archiwalny Obowiązki dyrektora związane z ocenianiem zachowania uczniów

Pytanie: Wychowawca jednej z klas skarży się na bardzo niską frekwencję rodziców na zebraniach klasowych. Uważa on, że nie ma obowiązku telefonowania do wszystkich rodziców, by informować ich o zachowaniu dzieci. Czy wychowawca ma rację? Czy mogę zobowiązać go do informowania rodziców o zachowaniu uczniów na bieżąco?

Archiwalny Przeprowadzanie sprawdzianu lub egzaminu w domu

Pytanie: Uczeń mojej szkoły ma uraz kręgosłupa, nie może się poruszać. Egzamin maturalny będzie zdawać w domu. Jakie mam obowiązki w zakresie jego organizacji?

Archiwalny Instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

Pytanie: Jakie elementy powinnam zawrzeć w instrukcji przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego, aby przebiegł on sprawnie i bez zakłóceń? Czy przygotowuję ją sama – jaka powinna być procedura opracowania takiej instrukcji?

Archiwalny Przygotowanie egzaminu dla uczniów z dysfunkcjami - procedura

Pytanie: Mam w swojej szkole ucznia z dysfunkcjami. Czy uczeń zdaje egzamin na normalnych warunkach, czy przysługują mu szczególne warunki egzaminowania?

Archiwalny Dostosowanie warunków sprawdzianu zewnętrznego na podstawie opinii oraz orzeczeń poradni w 3 krokach

Pytanie: Jakie działania muszę podjąć, by odpowiednio dostosować warunki przeprowadzenia sprawdzianu na koniec 6. klasy szkoły podstawowej? Czy są ustawowo wyznaczone terminy do podjęcia określonych czynności?

Archiwalny Odwołanie od oceny zachowania - procedura

Pytanie: Rodzice ucznia złożyli do mnie zastrzeżenia do ustalonej rocznej oceny zachowania. Uważam, że zastrzeżenia są zasadne, ponieważ wychowawca nie wziął pod uwagę stwierdzonych opinią poradni zaburzeń, które mają wpływ na zachowanie ucznia. Nauczyciel nie zgadza się na zmianę oceny, gdyż uważa, że wystawiona ocena jest sprawiedliwa. Jaka jest procedura rozpatrywania zastrzeżeń do oceny zachowania? Czy jeśli ocena została wystawiona w sposób oczywiście niezgodny z przepisami dotyczącymi trybu ustalania oceny zachowania, muszę powoływać komisję w tej sprawie? Czy mogę żądać od nauczyciela zmiany tej oceny na wyższą?

Archiwalny Tryb ustalania oceny zachowania

Pytanie: Nauczyciel wystawił uczniowi naganną roczną ocenę zachowania. O przewidywanych ocenach zachowania poinformował uczniów, zgodnie ze statutem szkoły, miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej na godzinie wychowawczej. Jednego z uczniów nie było na tej lekcji. Rodzice ucznia uważają, że nauczyciel powinien skontaktować się z nimi i poinformować o przewidywanej ocenie zachowania. Czy nauczyciel miał taki obowiązek?

Archiwalny 6 zasad przeprowadzania sprawdzianu zewnętrznego

Pytanie: Sporządziłam listę uczniów, którym należy dostosować wymagania egzaminacyjne ze względu na ich dysfunkcję. Jeden z uczniów ma dysleksję, a jeden specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. Czy mogą oni pisać sprawdzian w jednej sali, czy muszę zorganizować dla każdego z nich osobną salę?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel