Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły obejmuje wiele sfer jej działalności. Dlatego trzeba uważać na przepisy, które szybko się zmieniają. W tym miejscu znajdziesz aktualne porady ekspertów, jak opracować plan nadzoru pedagogicznego, przeprowadzić ewaluację wewnętrzną i przygotować się do ewaluacji zewnętrznej. Zobacz, jakie masz obowiązki po zmianie rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym, jakie opracowujesz dokumenty, jak prowadzić obserwację!

359f2297a70ac4e7d4c64edbaa8db2ca2db18642-large(1)

Archiwalny Raport specjalny: Półroczne podsumowanie nadzoru pedagogicznego

Półrocze to czas podsumowań i wnioskowania. To dobry moment na wypełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty w zakresie sprawozdawania z nadzoru pedagogicznego. Dyrektor szkoły (placówki) publicznej musi bowiem co najmniej dwa razy w roku przedstawić radzie pedagogicznejogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. Z planem nadzoru pedagogicznego w ręku należy ocenić, co już zostało wykonane i jakie płyną z tego wnioski. Wnioski muszą przełożyć się na działania możliwie najszybciej.

Archiwalny Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły z roku na rok staje się coraz bardziej elastyczny. Ewaluacja wewnętrzna dotyczy już tylko istotnych zagadnień w działalności danej szkoły. Największym wyzwaniem dyrektora szkoły jest zatem prawidłowe zdiagnozowanie obszarów, które należy objąć badaniem oraz ustalenie celu ich ewaluacji.  Do 15 września dyrektor szkoły musi przedstawić swój plan nadzoru, tj. taki, który odpowiada faktycznym potrzebom szkoły. Sprawdź, jak to zrobić!

Archiwalny Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014

W kończącym się roku szkolnym nadzór pedagogiczny był sprawowany według zmienionych przepisów rozporządzenia o nadzorze, które uelastyczniły proces nadzoru, tak by uwaga dyrektora skupiała się na tych zagadnieniach, które są istotne w danej placówce. Po zakończonych zajęciach dydaktycznych, czas zebrać wnioski z nadzoru pedagogicznego, by zaprezentować je na sierpniowej radzie pedagogicznej. Nie ma jednego wzoru sprawozdania, ale warto skorzystać z przykładu tego dokumentu oraz wskazówek, na co zwrócić uwagę sporządzając sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014.

Archiwalny Badanie realizacji priorytetów MEN w obszarze zdrowia i bezpieczeństwa uczniów metodą "Profil szkoły"

Na rok szkolny 2013/2014 minister edukacji wskazał jako priorytet działań szkoły obszar zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. W zakresie ewaluacji zewnętrznej przewidział między innymi zbadanie obszaru dotyczącego przestrzegania norm społecznych. Są to ważne zagadnienia dlatego zaleca się sprawdzenie poprzez ewaluację wewnętrzną, w jaki sposób funkcjonują one w szkole. Polecamy zbadanie tych obszarów metodą „Profil szkoły”.

Archiwalny Półroczne podsumowanie nadzoru pedagogicznego

Po zakończeniu I półrocza, dyrektor szkoły powinien dokonać analizy pełnionego nadzoru pedagogicznego. Podsumowanie pracy szkoły w I semestrze, zarówno sukcesy, jak i porażki, stanowią podstawę do modyfikacji działań w drugim półroczu, tak, by na koniec roku szkolnego plan nadzoru dyrektora szkoły był zrealizowany. Podsumuj pierwsze półrocze roku szkolnego 2013/2014 korzystając ze wskazówek Eksperta Portalu Oświatowego oraz gotowych wzorów dokumentów.

Archiwalny Plan nadzoru pedagogicznego na 2013/2014 rok - zatwierdzany uchwałą rady pedagogicznej?

Pytanie: Czy plan nadzoru pedagogicznego na bieżący rok szkolny przedstawiany radzie pedagogicznej powinien być zatwierdzony jej uchwałą?

Archiwalny Prawo kontroli dziennika godzin karcianych przez kierownika świetlicy

Pytanie: Czy kierownik świetlicy szkolnej ma prawo sprawdzać dzienniki  tzw. godzin karcianych?

Archiwalny Raport specjalny: Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2011/2012

Jednym z obowiązkowych punktów podsumowującej rady pedagogicznej jest przedstawienie sprawozdania z nadzoru pedagogicznego oraz wniosków do dalszej pracy szkoły. Dobrze opracowane sprawozdanie będzie narzędziem doskonalenia pracy szkoły i rozwoju nauczycieli. Ponieważ od zeszłego roku rozporządzenie o nadzorze nie uległo zmianie, obowiązki dyrektora w tym zakresie również pozostają takie same. Dla przypomnienia i usystematyzowania zbieramy i porządkujemy informacje, wytyczne przydatne przy rocznym podsumowaniu nadzoru pedagogicznego.

Archiwalny Przechowywanie kart hospitacji

Pytanie: Podczas przeprowadzanych hospitacji wypełniam kartę hospitacyjną dotyczącą danej lekcji. Czy karty z zeszłego roku szkolnego powinny być przechowywane czy też mogą ulec zniszczeniu?

Archiwalny Raport specjalny: Plan nadzoru na rok 2011/2012

Gotowy plan nadzoru warto zaprezentować podczas zebrania rady pedagogicznej i udokumentować fakt zapoznania się z nim członków rady. Obserwację możesz ująć w planie nadzoru, ale nie jest to konieczne. Warto do przygotowywania tego dokumentu włączyć nauczycieli. Jakie jeszcze rzeczy, dotyczące opracowania  planu nadzoru, powinien wiedzieć każdy dyrektor? Masz czas do 15 września, a raz opracowany plan nadzoru będzie służył przez kolejny rok szkolny!

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel