Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wynagrodzenie zasadnicze pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkoły. Wynagrodzenie zasadnicze, premie i dodatki do wynagrodzenia bez tajemnic.

Zmiana umów w przypadku obniżenia wynagrodzenia zasadniczego

Pytanie: Organ prowadzący obniżył stawki wynagrodzenia zasadniczego (były wyższe od minimalnych) - w jaki sposób zmienić umowy pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym?

Przyznanie renty - czy trzeba rozwiązać stosunek pracy

Pytanie: Pracownikowi niepedagogicznemu pełnozatrudnionemu w szkole przyznano świadczenie rentowe. Czy w związku z tym musi rozwiązać umowę o pracę, czy może nadal pracować i pobierać rentę?

Potrącanie zaległych rat pożyczki z ZFŚS w szkole z wynagrodzenia pracownika

Pytanie: Pracownik nie spłacił pożyczki z ZFŚS w szkole. Czy pracodawca może potrącić zaległe raty z wynagrodzenia poręczycieli - pracowników szkoły?

Przelew wynagrodzenia pracownika na konto innej osoby

Pytanie: Czy, na wniosek pracownika, jest dopuszczalne wypłacanie jego wynagrodzenia na rachunek bankowy syna?

Zasady zaokrąglania wynagrodzeń pracowników szkoły

Pytanie: W jaki sposób należy zaokrąglać wynagrodzenie pracowników szkoły?

Wynagrodzenie za nieobecność w pracy spowodowaną klęską żywiołową

Pytanie: Czy przysługuje wynagrodzenie za dzień, w którym ze względu na powódź pracownik nie mógł dojechać do pracy?

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe pracowników niepedagogicznych

Pytanie: Czy można wypłacić pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowisku obsługi w szkole wynagrodzenie za godziny nadliczbowe wraz z dodatkiem 50% lub 100%?

Archiwalny Widełkowy przedział zaszeregowania płacowego w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych

Pytanie: Czy w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych można po zmianie rozporządzenia od 1 stycznia 2018 r. widełkowo określać zaszeregowanie płacowe czy musi być zgodnie z rozporządzeniem tylko jedna kategoria przypisana do danego stanowiska?

Archiwalny Uzyskanie kwalifikacji nauczycielskich podczas pracy na stanowisku niepedagogicznym

Pytanie: Za zgodą organu prowadzącego zatrudniliśmy osobę niebędącą nauczycielem do nauki przedmiotu zawodowego na podstawie art.7 ustawy o systemie oświaty z wynagrodzeniem 2 707 zł (mgr bez przygotowania pedagogicznego - nauczyciel dyplomowany). W miesiącu lutym pracownik dostarczył dyplom ukończenia Podyplomowego Studium Pedagogicznego. Jakie wynagrodzenie zasadnicze powinien otrzymać w momencie kiedy uzyskał uprawnienia pedagogiczne?

Archiwalny Zaszeregowanie płacowe pracowników administracji i obsługi

Pytanie: Czy nadal obowiązują tzw. kategorie zaszeregowania płacowego pracowników niepedagogicznych?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel