Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Akta osobowe

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów!

Archiwalny Zawartość teczek akt osobowych przy pierwszym i kolejnym zatrudnieniu w tej samej szkole

We wrześniu trwa nawiązywanie stosunków pracy z pracownikami szkoły, a tym samym powstaje obowiązek założenia akt osobowych. Zakres dokumentów zbieranych od pracowników jest różny w zależności od tego, czy są to nowozatrudnieni pracownicy, czy też są to osoby, które były już zatrudnione w danej szkole. Sprawdź, co powinny zawierać akta osobowe bezpośrednio po zatrudnieniu pracownika.

Archiwalny Dokumentacja kadrowa nauczyciela w szkole, w której uzupełnia etat

Pytanie: Nauczycielka od 1 września będzie uzupełniała etat w mojej szkole. Czy mamy złożyć dla niej akta osobowe? Jakie dokumenty kadrowe powinny być gromadzone w szkole, w której nauczyciel uzupełnia etat?

Archiwalny Brak w aktach osobowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Pytanie: Podczas kontroli akt osobowych stwierdziłam, że w teczce kucharki zatrudnionej w przedszkolu brak świadectwa posiadania odpowiednich kwalifikacji. W odpowiedzi na moją prośbę o dostarczenie odpowiednich dokumentów, złożyła pismo, w którym informuje, że odpowiednie dokumenty dostarczyła przy nawiązywaniu stosunku pracy tj. 9 lat temu. Jakie działania mogę podjąć w przypadku konsekwentnego odmawiania przez pracownicę dostarczenia świadectwa posiadanych kwalifikacji?

Archiwalny Usunięcie z akt osobowych informacji o ukaraniu karą porządkową

Pytanie: Jak usuwamy karę upomnienia z akt osobowych,  jeżeli jest tam wpisana i ma nadany kolejny numer? Czy trzeba wymazać ze spisu w części B akt czy robimy adnotacje, że kara uległa zatarciu?

Archiwalny Brak umowy o pracę w aktach osobowych

Pytanie: Pracownica (pracownik niepedagogiczny) według dokumentów zawartych w teczce akt osobowych jest zatrudniona od 10.11.1988 r. (zaliczenie okresów pracy, zaszeregowanie). Niestety w teczce akt osobowych brakuje jakiejkolwiek umowy o pracę. Dyrektor przyjmujący pracownika do pracy juz nie pracuje. Jak ma postąpić w takiej sytuacji obecny dyrektor placówki?

Archiwalny Informacja o pozbawieniu premii regulaminowej w aktach osobowych

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny szkoły, w związku z nienależytym wypełnianiem obowiązków służbowych, zgodnie z obowiązującym regulaminem premiowania, został ukarany pozbawieniem premii. Czy wniosek przełożonego o ukaranie oraz decyzja dyrektora dotycząca pozbawienia premii powinna znaleźć się w aktach osobowych pracownika? Czy po roku nienagannej pracy należy ją usunąć z akt osobowych pracownika?

Archiwalny Upoważnienie do pobierania i wydawania druków ścisłego zarachowania w aktach osobowych

Pytanie: Czy w aktach osobowych pracownika powinna znajdować się kserokopia stałego upoważnienia wydanego przez dyrektora do pobierania druków ścisłego zarachowania oraz do wydawania druków ścisłego zarachowania? Czy w aktach osobowych powinna znaleźć się również kserokopia oświadczenia pracownika o odpowiedzialności za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania w placówce?

Archiwalny Dostęp wicedyrektora szkoły do teczek akt osobowych

Pytanie: Kadrowa poinformowała wicedyrektora, że ustawa o ochronie danych osobowych zabrania mu dostępu do akt osobowych nauczycieli. Jej zdaniem, wicedyrektor może mieć dostęp do akt wyłącznie za zgodą i w obecności dyrektora szkoły. Czy faktycznie tak jest?

Archiwalny Pisemny zakres obowiązków - czy konieczny?

Pytanie: Czy konieczne jest by w teczce akt osobowych nauczyciela powinien znajdować się zakres obowiązków na stanowisku pracy i z czego to wynika? Czy nie wystarczy powołać się na ustawę o systemie oświaty i Kartę Nauczyciela.

Archiwalny Brak potwierdzenia mianowania z 2000 roku w aktach osobowych

Pytanie: W aktach osobowych nauczyciela brakuje dokumentu potwierdzającego zatrudnienie przez mianowanie. Nauczyciel z rocznym stażem pracy został zatrudniony w 1 września 1993 r. na czas nieokreślony, zgodnie z kwalifikacjami, w pełnym wymiarze godzin. W lutym 1998 r. sporządzono pierwszą ocenę pracy nauczyciela. Zgodnie z nowelą z 18 lutego 2000 r. nauczyciel uzyskał z mocy prawa, od 1 września 2000 r., stopień nauczyciela mianowanego. Jaki dokument należy wydać i od jakiej daty należy przyjąć zatrudnienie przez mianowanie?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel