Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zmiana warunków pracy pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów, które pomogą Ci prowadzić sprawy kadrowe pracowników obsługi i administracji w Twojej placówce. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników niepedagogicznych bez tajemnic i zgodnie z prawem!

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę - czy wymaga zmiany umowy o pracę?

Pytanie: Czy wzrost najniższego wynagrodzenia należy udokumentować podpisując z pracownikiem aneks do umowy o pracę? Podwyżka powoduje zmianę grupy zaszeregowania pracownika. Czy wymaga to podpisania porozumienia zmieniającego (zawierającego zmianę zarówno grupy zaszeregowania jak i kwotę wynagrodzenia)? Czy również powinien być sporządzony aneks do tej umowy?

Dodatek wyrównawczy dla pracowników w wieku przedemerytalnym

Pytanie: Pytanie dotyczy dodatku wyrównawczego, który wypłaca się na mocy Art. 5 ust. 6  ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Czy przepis ten można zastosować w sytuacji kiedy wszystkim woźnym w szkole musimy wypowiedzieć warunki pracy i płacy - zmniejszyć wymiar etatu z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia, a jednym z pracowników tej grupy jest osoba w wieku przedemerytalnym?

Powierzenie dodatkowych obowiązków pracownikowi niepedagogicznemu

Pytanie: Kierownikowi gospodarczemu powierzono dodatkowo obowiązki kasjera. Za pełnienie dodatkowych zadań chcemy przyznać dodatek specjalny. W jakiej formalny sposób dokonać tej czynności? Czy powierzenie tych zadań można wpisać do zakresu obowiązków pracownika z adnotacją, że są to zadania dodatkowe, za które przyznany został dodatek specjalny? Jeżeli nie można dokonać w zakresie obowiązków, to w jaki sposób będzie kierownik gospodarczy ponosił odpowiedzialność za ewentualne nieprawidłowości na stanowisku kasjera?

Skuteczność porozumienia zmieniającego wysłanego pocztą

Pytanie: Jakie skutki prawne dla pracownika (nauczyciela) ma odebranie porozumienia zmieniającego warunki pracy wysłanego pocztą? Czy zgoda na nowe warunki pracy musi być stwierdzona podpisem? Jakie znaczenia ma data odebrania listu? Co się stanie gdy pracownik (nauczyciel) nie podpisze porozumienia?

Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy przez pracownika w wieku przedemerytalnym

Pytanie: Intendentka zatrudniona na cały etat w styczniu skończyła 56 lat. Brakuje jej 4 lat do emerytury. Od 1 września etat intendenta, ze względów organizacyjnych, zostanie zmniejszony do 1/2. Czy jeśli pracownica nie przyjmie nowych warunków pracy, przedstawionych w wypowiedzeniu zmieniającym, to można rozwiązać jej stosunek pracy?

Zakres obowiązków sprzątaczki - zapisy umowy

Pytanie: Czy sprzątaczce zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy można wprowadzić tylko do zakresu czynności zapis, że codziennie przez 2 godziny pełni dyżur w szatni, a pozostałe 6 godzin wykonuje czynności sprzątaczki, czy należy wprowadzić to poprzez porozumienie zmieniające w części dotyczącej stanowiska do zawartej umowy o pracę?

Granice zakresu obowiązków pracownika, obejmujący „inne prace związane ze stanowiskiem”

Pytanie: Z przydziału czynności sprzątaczki wynika, że do jej obowiązków należy sprzątanie klas, korytarzy, toalet, a także ma obowiązek wykonywać „inne prace związane ze stanowiskiem, a zlecone przez kierownika gospodarczego lub dyrektora szkoły”. Czy zapis ten pozwala dyrektorowi na wydanie polecenia, aby sprzątaczka poszła pomóc dozorcy w sprzątaniu boiska, bo sobie nie radzi?

Przeniesienie pracownika niepedagogicznego w okresie ochronnym na inne stanowisko

Pytanie: Czy można przenieść pracownika administracji, który znajduje się w okresie ochronnym (przed emerytalnym), na inne stanowisko obsługi? Wiąże się to z obniżeniem wynagrodzenia pracownikowi.

Warunki zmiany wymiaru etatu pracownika poprzez wypowiedzenie zmieniające

Pytanie: Sprzątaczka jest zatrudniona na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. Nie ma jednak potrzeby, by pracownica była zatrudniona na cały etat, ponieważ co drugi tydzień pracuje tylko 5 godzin dziennie. Jak  sformułować wypowiedzenie, aby było zgodne z prawem?

Powierzenie higienistce na okres ferii zimowych i letnich obowiązków sprzątaczki

Pytanie: Czy podczas ferii zimowych i wakacji mogę higienistce szkolnej powierzyć zakres innych obowiązków, np. sprzątanie klas?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel